POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIK WARTA

Lp

Kryteria Poziomu Świadczenia Usług

Poziom

Odstępstwa od zakładanego poziomu

WODA

1.

Standardy jakości wody (przy wodomierzu głównym u Odbiorcy)

Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej - poprzez zapewnienie stabilnej jakości wody w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów organoleptycznych (barwa, zapach, mętność, smak).

Zewnętrzna ingerencja w urządzenia wodociągowe skutkujące lokalnym przekroczeniem parametrów, np.: awarie, niekontrolowane wyłączenia w sieć wodociągową, bezprawne działanie osób trzecich, in.: mogą spowodować że zakładany poziom podstawowych parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych może zostać nieutrzymany.

2.

Ciśnienie wody (przy wodomierzu głównym u Odbiorcy)

0,2-0,6 MPa

Ponadprzeciętny rozbiór wody w okresie od 15 maja do 31 sierpnia - przy utrzymaniu się wysokich temperaturach powietrza i braku opadów deszczu - może skutkować obniżeniem ciśnienia wody na terenie obsługiwanym przez: SUW Małków, SUW Warta, SUW Cielce, SUW Ustków, SUW Włyń, SUW Grabinka, SUW Miedźno i SUW Jeziorsko

3.

Informacje o ciągłości dostawy wody

Nieprzerwalna dostawa wody do systemu wodociągowego obsługiwana przez ZWiK Warta.

W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, powodujących ograniczenie w ciągłości dostaw wody, czas przywrócenia dostawy na określonym obszarze zależy od rodzaju i miejsca występowania.

4.

Wymagane standardy na wypadek wystąpienia awarii rurociągu/przyłącza:

4.1

Czas pomiędzy wstrzymaniem wody, a wznowieniem dostawy wody, w zależności od rozmiarów rur:

Przyłącze wodociągowe:
do 8 godzin, (max do 12 godzin)

Rurociągi rozdzielcze i magistralne:
do 24 godzin, (max do 2 dni)

Naprawa przyłącza może zostać wykonana w innym terminie ustalonym indywidualnie z Odbiorcą wody. W przypadku konieczności uzyskania zgody na zajęcie terenu/wejście na teren nieruchomości

ww. czasy mierzone są od momentu uzyskania powyższej zgody.

W 95% zdarzeń awaryjnych (w sakli roku), prace zostaną wykonane w deklarowanym czasie, a dla pozostałych 5% zdarzeń awaryjnych (w skali roku), prace zostaną wykonane nie przekraczając podanych czasów maksymalnych.

4.2

Zastępcze punkty poboru wody

W przypadku planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 36 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy

 

  

punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty wskazując jego lokalizację.

 

5.

Kontrola fizyczno-chemiczna i bakteriologiczna jakości wody w systemie wodociągowym

Zgodnie z przyjętym i ustalonym z Sanepidem harmonogramem monitoringu wewnętrznego jakości wody (badania zlecone akredytowanemu laboratorium i badania laboratorium zakładowego).

 

6.

Naprawa awarii na rurociągach i przyłączach, dla których nie zachodzi wstrzymywanie dostaw wody dla odbiorców

Czas naprawy wynosi do 7 dni roboczych.

 

ŚCIEKI

7.

Standardy jakości ścieków

  

7.1

Oczyszczalnie ścieków:

-  Miasta Warta,

-  Wieś Jeziorsko

Standardy Unii Europejskiej, obowiązujące przepisy prawa polskiego, normy polskie

 

7.2

Osady, odpady stałe, zanieczyszczenia powietrza

Standardy Unii Europejskiej, obowiązujące przepisy prawa polskiego, normy polskie

 

8.

Wymagane standardy na wypadek wystąpienia awarii wykopowych, powodujących zakłócenie w odbiorze

 

8.1

Czas pomiędzy zgłoszeniem awarii a zakończeniem prac naprawczych (do czasu przekazania do odbudowy nawierzchni):

Głębokość posadowienia kanału: do 2,0 m - do 24 godzin, od 2,0 do 4,0 m - do 48 godzin, powyżej 4,0 m - do 144 godzin,

W 90% wszystkich prac zostaną one wykonane w deklarowanym czasie, a dla pozostałych 10% wszystkich prac, czas może ulec wydłużeniu o 48 godzin

9.

Wymagane standardy na wypadek wystąpienia zatorów powodujących zakłócenie w odbiorze ścieków i ograniczenia oraz trudności komunikacyjne

 

Czas przystąpienia do usuwania zatorów wynosi:

do 24 godzin

W 90% wszystkich prac zostaną one wykonane w deklarowanym czasie, a dla pozostałych 10% wszystkich prac, czas może ulec wydłużeniu o 8 godzin

OBSŁUGA KLIENTA

10.

Okres rozliczeniowy

1, 2, i 6 miesięczny

 

11.

Odpowiedź na reklamację niewykonania lub nienależytego

Do 14 dni od daty wpływu do Spółki.

 

 

wykonania usług lub wysokości naliczonych opłat.

  

12.

Instalacja wodomierza dla nowych przyłączy.

Do 7 dni roboczych od kontaktu Spółki z klientem po odbiorze przyłącza.

 

13.

Naprawa/wymiana wodomierza w przypadku awarii.

W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez klienta.

 

14.

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z powodu nie regulowania należności.

Najpóźniej 7 dni po przekroczeniu terminu płatności wysyłane jest wezwanie pierwsze. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana po 2 tygodniach zostaje wysłane wezwanie 2. Po upłynięciu dwóch okresów obrachunkowych odbiorca otrzyma zawiadomienie o zamiarze przerwania dostawy wody. Termin odcięcia ustalany jest 20 dni po otrzymaniu zawiadomienia. O zamiarze odcięcia wody informuje się Burmistrza oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

15.

Informacje o przerwach w dostawie wody lub odprowadzanie ścieków z powodów technicznych, tj. w

 
 

- Planowane działania:

Poinformowanie z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym informującym o dniu i godzinie ich rozpoczęcia oraz planowanym ich okresie w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
 

- Awarii

Niezwłoczne poinformowanie odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjętych, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile szacowany czas ich trwania będzie przekraczał 6 godzin.