Firmy asenizacyjne

Informacje dla firm asenizacyjnych / Procedura zawierania umów

Procedura zawierania umów o dostarczanie ścieków do stacji zlewnej eksploatowanej przez ZWiK Warta Sp z o.o.

 1. W Biurze Obsługi Klienta Warta ul. Kościuszki 9 należy złożyć wniosek o możliwość zlewania nieczystości płynnych  do stacji zlewnej eksploatowanej przez ZWiK Warta

Wymagane dane :

 • dane firmy
 • wykaz samochodów asenizacyjnych
 1. Po otrzymaniu zgody, należy zgłosić się do właściwych organów decyzyjnych  miasta i gminy, z terenu, których planowany jest odbiór i transport nieczystości ciekłych, w celu uzyskania zezwolenia (koncesji) na wykonywanie takich usług.
 2. Po uzyskaniu koncesji należy zgłosić się w Biurze Obsługi Klienta Warta ul. Kościuszki 9 celem złożenia pozostałych dokumentów koniecznych do podpisania umowy.
  Wymagane dokumenty :
 • kopia zezwolenia właściwego organu na wywóz nieczystości płynnych (orginał do wglądu)
 • kopia nadania NIP, REGON  i KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu asenizacyjnego,
 • deklaracja przewidywanych ilości ścieków dowożonych
 1. Po weryfikacji dokumentów skontaktuje się z Państwem pracownik w celu uzgodnienia daty i godziny podpisania umowy. Przy jej podpisaniu dostawcy zostanie przekazana karta magnetyczna do punktu zlewnego oraz nalepka na samochód.

Podpisana umowa wraz wydaną kartą magnetyczną i nalepką uprawnia do wjazdu na stację zlewną eksploatowaną przez ZWiK Warta.

Załączniki do umowy

Zasady przyjmowania ścieków dowożonych

 1. Ścieki przyjmowane są w godzinach 700- 1500 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ścieków dowożonych przez ZwiK.
 2. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się przyjęcie ścieków po godzinie 1500 oraz w sobotę za wiedzą i zgodą kierownictwa i wpisaniu zdarzenia w raport pracy oczyszczalni.
 3. Zrzut ścieków odbywa się pod nadzorem pracownika oczyszczalni.
 4. W przypadku braku magnetycznej karty stałego dostawcy dopuszcza się zrzut przy użyciu karty „rezerwa”. Pracownik obsługi oczyszczalni opisuje kwit z drukarki punktu zlewnego, a całe zdarzenie szczegułowo w raporcie pracy oczyszczalni.
STAWKI ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

Kontakt

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Kościuszki 9
98-290 Warta
Magdalena Frajtak-Lepczyńska
T: +48 43 8294260, m_frajtak@zwikwarta.pl
OPERATOR WIODĄCY OCZYSZCZALNI
Łódzka 1,
98-290 Warta
Andrzej Kubiak
T: +48 43 8295260, a_kubiak@zwikwarta.pl