Inwestycje

INWESTYCJE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Projekt „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta”

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” o ogólnej wartości 1 407 321,85 zł, zostało dofinansowane w wysokości 158 818,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie, w tym roboty ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzenia, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, modernizację technologii uzdatniania wody, zakup lampy UV do dezynfekcji wody, modernizację studni i zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji oraz wymianę 104 zasuw rozrządu wody w mieście, w tym 3 zasuw strefowych wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 1.674.651,56 zł (brutto - z VAT) zostało dofinansowane w kwocie 600.000,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę SUW w Ustkowie, w tym: roboty budowlane, ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, urządzenia technologii uzdatniania wody z zestawem pomp automatycznych, lampę UV do dezynfekcji wody, modernizację studni , budowę żelbetowego zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt

”Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta” zostało dofinansowane w formie pożyczki w wysokości 175.121,00 zł. W ramach zadania rozbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody (prace obejmowały roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlane) wraz z instalacją technologiczną uzdatniania wody i zestawem pomp automatycznych oraz lampą UV do dezynfekcji wody, instalacjami elektrycznymi, wodociągowo - kanalizacyjnymi, rurociągągami tłocznymi, żelbetowym zbiornikiem na wodę uzdatnioną, zagospodarowano teren, wykonano nowe ogrodzenie.

Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy Warta

Projekt edukacyjny finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Kwota dotacji wynosi 90% wartości projektu, tj. 94 000 zł.

Główne cele projektu:
- zapewnienie dzieciom w szkołach dostępu do wody pitnej,
- promocja zdrowego trybu życia opartego na zdrowym odżywianiu,
- promocja racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Główne hasła projektu to:
-"Odkręć się na wodę z kranu"
-"Nasza Woda, nasze życie".

"Rozbudowa wodociągu wschodniej części gminy Warta - etap III (CZĘŚĆ I - odcinek od węzła W do W189/Hp31 w miejscowościach Rossoszyca, Miedze Lasek, Chorążka, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra)"

o długości 8 413,57 km - wartość ogólna zadania: 832 285,88 zł, dofinansowana w zakresie zakupu materiałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 237 600 zł ze środków umorzenia pożyczki.

Projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta”

dofinansowany kwotą 13,5 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).
Źródło finasowania projektu:

Wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”
Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Całkowita wartość projektu: 23 160 240,43 zł
Wartość dofinansowania z UE: 13 501 897,35 zł

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta, gmina Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej, wdrożenie systemu GIS wraz z systemem inteligentnego zarządzania siecią oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego, a także zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu zaplanowano:

budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta
przebudowę sieci wodociągowej
likwidację istniejących rurociągów wyłączanych z eksploatacji
zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej: urządzenie do wykrywania przyłączy, kamery do inspekcji i kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, urządzenie do ciśnieniowego udrażniania sieci
system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warta – wdrożenie systemu GIS wraz z systemem inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania danych)
zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego
rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta, gm. Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej
Cel główny projektu: uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej na terenie Warty.
Cele szczegółowe:
Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warta, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Warcie oraz na wdrożeniu system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty
Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami w aglomeracji Warta
Wzrost liczby mieszkańców Gminy Warta korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z normami i standardami dotyczącymi ścieków komunalnych
Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej w mieście Warta poprzez poprawę parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególności jej długości i dostępu do niej), rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty

GALERIA INWESTYCJI