• Jak zapobiegać wtórnemu zanieczyszczeniu wody

  Z wtórnym zanieczyszczeniem wody mamy do czynienia wówczas, gdy woda o odpowiedniej jakości wyprodukowana na stacji uzdatniania wody zostanie zanieczyszczona przez czynniki zewnętrzne, podczas transportu do klienta. Aby ograniczyć wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej, należy:

  • montować na wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości zwrotny zawór antyskażeniowy,
  • rozdzielić instalację własnego ujęcia wody (studnie) od instalacji wodociągowych ZWiK,
  • wyeliminować wylewanie ścieków, do rowów, na pola, do nieczynnych studni,
  • wyeliminować składowanie śmieci, obornika, gnojowicy, nawozów sztucznych, innych odpadów w pobliżu infrastruktury wodociągowej (ujęć, hydrantów ppoż., zasuw, itp.),
  • do budowy przewodów wodociągowych stosować wyłącznie materiały posiadających atest sanitarny,
  • okresowo czyścić wodociągowe instalacje wewnętrzne w budynkach,
  • kontrolować stan instalacji grzewczych (przewodów grzewczych, bojlerów, zaworów itp.)
  • stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające i właściwy standard sanitarny podczas prac budowlano-montażowych.
  • o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych informować odpowiednie służby techniczne.

  Administrator