• Od 1 kwietnia wchodzi w życie nowy cennik za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Warta

  Z dniem 1 kwietnia 2023 r. wchodzi nowy cennik za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Warta w zależności od ilości odebranych scieków:

  • Pochodzących ze zbiorników bezodpływowych:
   • za pierwsze 2 m3 w wysokości:
    • 75 zł + obowiązująca stawka podatku VAT 8 % = 81 zł
   • za każdy kolejny rozpoczęty m3 w wysokości:
    • 21 zł + obowiązująca stawka podatku VAT 8 % = 22,68 zł
  • Pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków:
   • za każdy kolejny rozpoczęty m3 w wysokości:
    • 150 zł + obowiązująca stawka podatku VAT 8 % = 162 zł

  Dla usługi wykonywanej na podstawie stałej umowy ustalony został upust w wysokości 10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy.

  Upust może być udzielony na kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółki z o.o.

  Administrator