• Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

  Termin składania ofert: do dnia 30-05-2019

  Numer ogłoszenia: 18246

  Status ogłoszenia

  Aktualne

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019r. do godz. 10.00.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marcin Łuczak

  Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  500033283

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

  Kategoria ogłoszenia

  Usługi

  Podkategoria ogłoszenia

  Usługi inne

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. reprezentowanie Zamawiającego na etapie projektowania jak i na etapie wykonawczym przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2. ustanowienie koordynujących inspektorów branżowych w branżach: – instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – w specjalności inżynieryjnej drogowej, – w specjalności konstrukcyjno–budowlanej; 3. kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami , normami aktualnie obowiązującymi; 4. współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej; 5. bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 6. podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie; 7. przeprowadzanie kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm; 8. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu; 10. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych; 11. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych; 12. żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 13. kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót; 14. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 15. uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji; 16. przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej do rozliczenia dofinansowania inwestycji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; 17. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 18. sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji; 19. dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji; 20. składanie sprawozdań miesięcznych z postępu robót; 21. informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru; 22. nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru – przy czym na etapie wykonawczym wymaga się obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu; 23. uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.

  Kod CPV

  71247000-1

  Nazwa kodu CPV

  Nadzór nad robotami budowlanymi

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  brak

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 roku z zastrzeżeniem uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych o których mowa w ust. 6.2. pkt 23 SIWZ.

  Załączniki

  Pytania i wyjaśnienia

  Brak pytań i wyjaśnień

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego muszą posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

  Wiedza i doświadczenie

  Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować:
  – co najmniej jedną osoba przewidzianą do pełnienia funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym co najmniej przy realizacji jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto,
  – co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
  wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy kierownika robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, w tym co najmniej przy realizacji jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto,
  – co najmniej jedną osobą przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych
  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

  Potencjał techniczny

  Zamawiający nie stawia takiego warunku.

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego muszą posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

  Dodatkowe warunki

  brak

  Warunki zmiany umowy

  1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
  1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
  b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
  2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.
  3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
  4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
  5. Zmiany do umowy, o których mowa w 1 pkt. 1 będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Kopie dokumentów potwierdzających, że osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego posiadają odpowiednie uprawnienia.
  2. Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
  3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
  4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
  5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  6. Wypełniony formularz ofertowy.
  7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  9. Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje.

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
  cena – 100 %,
  W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  Liczba punktów = najniższa cena / cena oferty ocenianej x 100% x100pkt
  2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
  zamawiającego ofert dodatkowych.

  Wykluczenia

  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
  a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
  a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
  b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
  d) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

  Zamawiający – Wnioskodawca

  Nazwa

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Adres

  Tadeusza Kościuszki 9

  98-290 Warta

  łódzkie , sieradzki

  Numer telefonu

  43 8295401

  Fax

  43 8295401

  NIP

  8270010679

  Numer naboru

  RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17

  Informacja z otwarcia ofert postępowania: ZWIK.ZP.3.2019

  Na podstawie pkt. 24.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieszcza następujące informację:

  1. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono brutto 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) złotych.
  2. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

  1) Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

  1. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok

  – kwota oferty brutto: 239 850,00 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 00/100) złotych;

  2) PHU ORTUS Janusz Fengler

  1. Polna 9/2, 98-200 Sieradz

  – kwota oferty brutto: 73 800,00 (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset i 00/100) złotych.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Nierozstrzygnięte 

  Opis

  Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Zamawiający informuje:
  1. Kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy i 00/100).
  2. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:
  – Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok – kwota oferty brutto: 239 850,00 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 00/100) złotych;
  – PHU ORTUS Janusz Fengler, ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz – kwota oferty brutto: 73 800,00 (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset i 00/100) złotych.

  Administrator