Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO DLA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1. Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny uregulowany niniejszym Regulaminem;
2. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu;
3. Postępowaniu – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów realizowanych przez Zamawiającego ze środków zewnętrznych;
4. PZP – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
5. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin przeprowadzania Dialogu technicznego dla zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
6. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym przez Zamawiającego;
7. Wykonawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
8. Zamawiającym – rozumie się przez to Zakład Wodociągów i Kanalizacji GiM Warta spółkę z o.o.;
9. Zamówieniu – rozumie się przez to umowę odpłatną zawieraną miedzy Zamawiającym
a wybranym w Postępowaniu Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

§ 2
Zakres Regulaminu

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu, poprzedzającego Postępowanie.
2. Wybór Wykonawcy Zamówienia zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania.
3. Dialog prowadzony jest na podstawie Regulaminu. Przepisów Pzp nie stosuje się.
4. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości,
uczciwej konkurencji oraz równego traktowana Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.
5. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego.

§ 3
Przedmiot Dialogu

1. Zamawiający przed wszczęciem Postępowania może poinformować Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących Zamówienia, w szczególności może przeprowadzić Dialog, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub Wykonawców o:
1) doradztwo lub
2) udzielenie informacji,
– w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia.
2. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności:
1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
2) oszacowanie wartości Zamówienia;
3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne handlowe, ekonomiczne
oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia;
4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia.

§ 4
Ogłoszenie

1. Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o Dialogu oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Zamawiający może również opublikować dodatkowe Ogłoszenie w wybranej przez siebie formie.
2. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:
1) przedmiot Zamówienia i cel prowadzenia Dialogu;
2) zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający;
3) tryb, termin i miejsce złożenia zgłoszenia do udziału w Dialogu oraz sposób porozumiewania się z Uczestnikami;
4) przewidywany czas trwania Dialogu.
3. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Dialogu. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informacje w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia Dialogu.
4. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w Postępowaniu.
5. Ogłoszenie i prowadzenie Dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania ani do udzielenia Zamówienia.
6. Informacja o zastosowaniu Dialogu jest publikowana w każdym ogłoszeniu, którego dotyczył dany Dialog.

§ 5
Organizacja Dialogu

1. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo sporządzone w języku polskim zgłoszenie do udziału w Dialogu oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu, w terminie i w trybie
w nim wskazanym, który nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia.
2. Zamawiający w Ogłoszeniu może określić wzór zgłoszenia do udziału w Dialogu.
3. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego, w sposób określony w treści niniejszego Regulaminu.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzona Dialogu w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami,
w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawianych przez Uczestników
w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji
i równego traktowania Uczestników.
5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysyłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji, faks lub adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji wysłanej w drodze:
1) pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) – jest potwierdzenie doręczenia korespondencji adresatowi;
2) faksu – jest raport z jego transmisji;
3) elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.
6. W uzasadnionych sytuacjach, Ogłoszenie może przewidywać dodatkowo warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowana Uczestników.

§ 6
Czynności w ramach Dialogu

1. W celu przeprowadzenia Dialogu Zamawiający może powołać Komisję.
2. Dialog jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem ust. 10.
3. Dialog może być prowadzony w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie, nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. O formie Dialogu decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do Dialogu kierowanym do Uczestników.
4. Dialog może przybrać w szczególności formę;
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej,
2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami,
3) spotkania grupowego z Uczestnikami
na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonym przez Zamawiającego trybie
i terminach.
5. Zamawiający może również zadecydować o prowadzeniu Dialogu z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
6. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne
do osiągnięcia celu Dialogu.
7. W trakcie Dialogu Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia dialogu. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w ust. 10.
8. Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia Dialogu ponad czas przewidziany w Ogłoszeniu.
9. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa
w Dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego Dialogu nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone jakiekolwiek Zamówienie. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w Dialogu.
10. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

§ 7
Zakończenie Dialogu

1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Dialogu, przy czym nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.
2. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.
3. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej:
1) informację o przeprowadzeniu Dialogu;
2) podmioty, które uczestniczyły w Dialogu;
3) informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu Zamówienia, specyfikację istotnych warunków Zamówienia lub warunki umowy.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z zastrzeżeniem §6 ust. 10.
5. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane
z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi na jego żądanie próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w ramach Dialogu.

§ 8
Brak środków odwoławczych

1. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180 ust. 1 PZP.
2. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w PZP.