RODO

W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Co się zmienia? RODO wymaga od nas podania dodatkowych informacji o tym, jakie dane zbieramy na Twój temat, w jaki sposób je zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. , ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000176962, NIP: 827-00-10-679

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@zwikwarta.pl

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
b) w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów,
c) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
d) na podstawie zgody udzielonej przez Klienta wyłącznie w celu przez niego wskazanym,
e) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U z 2016r, poz. 922 oraz wchodzące z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.