• Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej

  Informacje o ogłoszeniu

  Termin składania ofert

  do dnia 25-09-2018

  Numer ogłoszenia

  8888

  Treść ogłoszenia została zmieniona

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta ogłasza przetarg na roboty budowlane realizowane w projekcie pod nazwą Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej , do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa Pzp. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o.. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w § 1 pkt. 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479).
  TERMIN SKŁADANIA OFERT 25.09.2018R
  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 31.10.2020R

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta,

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marcin Łuczak

  Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  500 033 283

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące Rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU) – załącznik nr 1 do SIWZ oraz wymaganiami szczegółowymi – załącznik nr 2 do SIWZ.
  Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Warta będzie pracowała jako mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia w technologii przepływowego, niskoobciążonego osadu czynnego z osadnikiem wtórnym oraz z mechanicznym odwadnianiem osadu na prasie taśmowej i suszeniem osadu w suszarni słonecznej, dla której wielkość RLM będzie < 10 000 RLM.

  Kategoria ogłoszenia

  Roboty budowlane

  Podkategoria ogłoszenia

  Roboty budowlane

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym.

  Przedmiot zamówienia

  Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz wymaganiami szczegółowymi SIWZ, która powinna obejmować całość zakresu zadania, w szczególności:
  a. wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych
  b. wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,
  c. wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);
  d. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej całość zakresu zadania w imieniu Zamawiającego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wydania pozwolenia na budowę;
  e. uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, o ile zaistnieje taka konieczność;
  f. w trakcie sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie:
  – przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji
  – opracowanej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w pkt 6.3.3 SIWZ dokumentacja techniczna powinna zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do uzyskania pozwolenia i wykonania zamówienia.
  Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowania terenu na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym w szczególności:
  a. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;
  b. Obsługę geodezyjną;
  c. Dostawę maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia;
  d. Wykonanie prac budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi;
  e. Przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego prób, rozruchu technologicznego oczyszczalni, rozruchu technologicznego suszarni osadów ściekowych oraz wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych (DTR, dozór techniczny i inne);
  f. Dokonanie opłat za nadzory obce np. dozór techniczny, badania np. geotechniczne, trwałości konstrukcji i materiałów itp.,
  g. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w formacie elektronicznym (pdf w odniesieniu do dokumentacji tekstowej, a dokumentacji graficznej w dwg lub dxf) i papierowym – w trzech egzemplarzach wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i wyposażenia;
  h. Przygotowanie instrukcji eksploatacji i przeprowadzenie szkolenia pracowników obsługi oczyszczalni;
  i. W razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów.
  j. Jeżeli w projekcie wystąpią elementy ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) spawanie elementów powinno zostać przeprowadzone w warunkach fabrycznych zgodnie z normą PN-EN 1011-3 i potwierdzone dokumentem.

  Kod CPV

  45252127-4

  Nazwa kodu CPV

  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  45000000-7 Roboty budowlane,
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
  45233251-3 Wymiana nawierzchni,
  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego,
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45320000-6 Roboty izolacyjne,
  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych,
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  45232460-4 Roboty sanitarne,
  45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków,
  45233140-2 Roboty drogowe,
  45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
  90481000-2 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków,
  90713100-9 Usługi konsultacyjne dot. zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą budowlaną
  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
  45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
  45262310-7 Zbrojenie,
  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane,
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
  45350000-5 Instalacje mechaniczne,
  28122000-3 Okna, drzwi i podobne wyroby,
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
  45440000-4 Roboty malarskie i szklarskie,
  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Zamawiający wymaga złożenia przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników postępowania przetargowego. Zakres i szczegółowość harmonogramu określa załącznik nr 3 do SIWZ.

  Załączniki

  Pytania i wyjaśnienia

  Brak pytań i wyjaśnień

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

  Wiedza i doświadczenie

  wymaga się aby:
  1) Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wartości brutto co najmniej 3.000.000,00 zł
  Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości 3.000.000,00 zł brutto.
  Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:
  a) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ,
  b) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
  UWAGA: w przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

  Potencjał techniczny

  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
  a. dwiema osobami z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalizacji sanitarnej w zakresie kierowania i nadzoru,
  b. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie oczyszczalni ścieków, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta od daty uzyskania uprawnień.
  UWAGA: Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  wymaga się aby:
  a) Wykonawca wykazał minimalny roczny obrót w wysokości 4.000.000,00 PLN za 2 ostatnie lata obrotowe.
  b) Wykonawca wykazał posiadanie wskaźnika szybkiej płynności finansowej w latach obrotowych 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wyższego niż 1,0 oraz wskaźnika płynności bieżącej w latach obrotowych 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wyższego niż 1,4.
  Wskaźnik szybkiej płynności finansowej dla każdego roku obrotowego będzie wyliczony według następującego wzoru:
  Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = (aktywa bieżące – zapasy –rozliczenia międzyokresowe) / (zobowiązania bieżące).
  Wskaźnik płynności bieżącej dla każdego roku obrotowego będzie wyliczony według następującego wzoru:
  Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące przy czym:
  aktywa bieżące należy rozumieć jako aktywa obrotowe,
  rozliczenia międzyokresowe należy rozumieć jako rozliczenia krótkoterminowe,
  zobowiązania bieżące należy rozumieć jako zobowiązania krótkoterminowe.
  c) wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000,00 zł.

  Dodatkowe warunki

  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

  Warunki zmiany umowy

  Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
  1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
  b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ,
   2.Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
   3.Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ.
   4.Dokumentów i oświadczeń w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
   5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
   1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
   2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego
   3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
   4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
   5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

  Zamówienia uzupełniające

  nie przewidujemy

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
  1) cena – 60 %,
  2) gwarancja robót budowlanych – 15%,
  3) gwarancja urządzenia i maszyny- 15%,
  4) czas reakcji serwisu- 10 %.

  Ad 1. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  Liczba punktów = najniższa cena X 60% x100pkt
  cena oferty ocenianej
  Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena” – 60.
  Ad 2. W kryterium gwarancja robót budowlanych ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
  a. 61 miesięcy i więcej – 15pkt.
  b. 37-60 miesięcy – 10 pkt.
  c. 0-36 miesięcy – 0 pkt.

  Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancja robót budowlanych – 15.
  Ad 3. W kryterium gwarancja urządzenia i maszyny ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
  a. 49-60 miesięcy – 15 pkt.
  b. 37-48 miesięcy – 10 pkt.
  c. 0-36 miesięcy – 0 pkt.

  Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancja urządzenia i maszyny – 15.
  Ad 4. W kryterium „czas reakcji serwisu” ocena ofert rozumiana jako przystąpienie do usunięcia awarii w miejscu jej powstania od momentu zgłoszenia na numer telefonu lub adres mailowy Wykonawcy podany w umowie, zostanie dokonana w poniższy sposób:
  1. do 18 godzin – 10 pkt.
  2. 19 – 48 – 5 pkt.
  3. powyżej 48 godzin – 0 pkt.
  Maksymalna ilość punktów w kryterium „czas reakcji serwisu” – 10.

  Wykluczenia

  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wszystkich oferentów którzy będą podlegać wykluczeniu na podstawie zapisów SIWZ.
  a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
  a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
  b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
  d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
  e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
  f) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

  Zamawiający – Wnioskodawca

  Nazwa

  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINY I MIASTA WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Adres

  Tadeusza Kościuszki 9/-

  98-290 Warta

  łódzkie , sieradzki

  Numer telefonu

  48 43 829 54 01

  Fax

  48 43 829 54 01

  NIP

  8270010679

  Numer naboru

  RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Nierozstrzygnięte – Inne

  Opis

  Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Zamawiający informuje:
  1. Kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 8 377 530,00 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści i 00/100 złotych ).
  2. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:
  – IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa – kwota oferty brutto: 14 514 000,00 zł (czternaście milionów pięćset czternaście tysięcy i 00/100 złotych); okres gwarancji na roboty budowlane – 61 m-cy; okres gwarancji na urządzenia i maszyny – 49 m-cy; termin realizacji zamówienia – 31.10.2020r.; data złożenia oferty 25 września 2018r.
  – HYDRO-MARKO Sp. z o.o. sp. k., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin – kwota oferty brutto: 16 482 000,00 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące i 00/100 złotych); okres gwarancji na roboty budowlane – 61 m-cy; okres gwarancji na urządzenia i maszyny – 49 m-cy; termin realizacji zamówienia – 31.10.2020r.; data złożenia oferty 25 września 2018r.

   

  Administrator