• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta

   ZWIK GiM Warta Sp.z o.o. ogłasza przetarg na roboty budowlane pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” zgodnie z projektami budowlanymi, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót – załączniki nr 1-4 do SIWZ oraz wymaganiami szczegółowymi – załącznik nr 5 SIWZ

  Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa Pzp
  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  30 września 2020 roku,

  TERMIN SKŁADANIA OFERT
  14 września 2018roku.

  Miejsce i sposób składania ofert
  Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  Marcin Łuczak
  Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  500 033 283

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” zgodnie z projektami budowlanymi, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót – załączniki nr 1-4 do SIWZ oraz wymaganiami szczegółowymi – załącznik nr 5 do SIWZ

  Kategoria ogłoszenia
  Roboty budowlane

  Podkategoria ogłoszenia
  Roboty budowlane

  Miejsce realizacji zamówienia
  Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia
  Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej w obszarze aglomeracji Warta
  Przedmiot zamówienia
  Zadanie realizowane na warunkach:
  – decyzji Starosty Sieradzkiego – pozwolenie na budowę Nr 578/2017 z dnia 31.08.2017r. znak AB.6740.353.2017 przeniesione na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. decyzją nr 11/I/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. i zatwierdzonej tą decyzją dokumentacji projektowej,
  – decyzji Wojewody Łódzkiego – pozwolenie na budowę nr 223/17 z dnia 08.11.2017r. znak IR-II.7840.226.2017.DC przeniesione na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. decyzją nr 23/18 z dnia 14.02.2018r. i zatwierdzonej tą decyzją dokumentacji projektowej

  Zamówienie obejmuje:
  1 prace przygotowawcze (m.in. wytyczenie geodezyjne, projekty organizacji ruchu, decyzje o zajęcie pasów drogowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o umieszczeniu infrastruktury w pasach drogowych, pozwolenia wodnoprawne na zrzut wód opadowych i roztopowych itp.)
  2 wykonanie robót budowlano – instalacyjnych,
  3 przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie
  4 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej zawierającej w szczególności:
  a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wersja cyfrowa w plikach: dwg, dxf),
  b) inwentaryzację techniczną (wersja cyfrowa w plikach: dwg, dxf) zawierającą w szczególności:
  – średnice i miejsce zmiany średnic,
  – materiał i miejsce zmiany materiałów,
  – producenta materiałów,
  c) protokoły prób ciśnieniowych oraz szczelności (wersja cyfrowa w plikach: pdf),
  d) wydruki parametrów spoin przy spawaniu stali nierdzewnej (wersja cyfrowa w plikach: pdf),
  e) telewizyjną inspekcję wykonanych kanałów z pomiarem spadków (wersja cyfrowa: inspekcja w plikach: avi, raporty z inspekcji w plikach: pdf),
  f) dokumentacja techniczno – ruchowa przepompowni ścieków (wersja cyfrowa w plikach: pdf).
  5 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego:
  a) wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy bądź uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie u Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi – w razie konieczności, uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie części wykonanych robót będących przedmiotem odbiorów częściowych,
  b) aktualizacji wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń ujętych w dokumentacji projektowej.

  Kod CPV

  45000000-7

  Nazwa kodu CPV
  Roboty budowlane

  Dodatkowe przedmioty zamówienia
  45111200-0, 45231300-8, 45315300-1, 45315600-4, 45232423-3, 45233140-2

  Harmonogram realizacji zamówienia
  Zamawiający wymaga złożenia przez oferenta którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza harmonogramu rzeczowo finansowego. Zakres rzeczowy harmonogramu określa załącznik do SIWZ

  Załączniki
  Załącznik nr 17 – mapa poglądowa budowy sieci kanalizacyjnej z podziałem na objętej dofinansowaniem RPOWŁ 2014-2020
  Załącznik nr 16 – decyzja pozwolenia na budowę Wojewody Łódzkiego
  Załącznik nr 15 – decyzja pozwolenia na budowę Starosty Sieradzkiego
  Załącznik nr 14 – regulamin
  Załącznik nr 13 – wzór umowy wraz z załącznikami
  Załącznik nr 12 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  Załacznik nr 11 – wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zadania
  Załącznik nr 10 – wykaz wykonanych robót budowlanych
  Załacznik nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 8 – oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
  Załacznik nr 7 – formularz ofertowy
  Załącznik nr 6 – wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego
  Załącznik nr 5 – wymagania szczegółowe
  Załącznik nr 4 – przedmiar robót
  Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Załącznik nr 2 – projekt wykonawczy
  Załącznik nr 1 – projekty budowlane
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Pytania i wyjaśnienia

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

  Wiedza i doświadczenie
  1) Wykonawca winien wykazać, że zrealizował należycie (zakończył), w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości brutto co najmniej 8.000.000,00 zł.
  2) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości 8.000.000,00 zł brutto.
  Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:
  a) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ,
  b) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
  UWAGA: w przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

  Potencjał techniczny
  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
  a. dwiema osobami z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalizacji sanitarnej w zakresie kierowania i nadzoru,
  UWAGA: Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
  Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ.

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  a) Wykonawca musi wykazać minimalny roczny obrót w wysokości 4.000.000,00 PLN za 2 ostatnie lata obrotowe.
  b) Wykonawca musi wykazać posiadanie wskaźnika szybkiej płynności finansowej w latach obrotowych 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wyższego niż 1,0 oraz wskaźnika płynności bieżącej w latach obrotowych 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wyższego niż 1,4.
  Wskaźnik szybkiej płynności finansowej dla każdego roku obrotowego będzie wyliczony według następującego wzoru:
  Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = (aktywa bieżące – zapasy –rozliczenia międzyokresowe) / (zobowiązania bieżące).
  Wskaźnik płynności bieżącej dla każdego roku obrotowego będzie wyliczony według następującego wzoru:
  Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące przy czym:
  aktywa bieżące należy rozumieć jako aktywa obrotowe,
  rozliczenia międzyokresowe należy rozumieć jako rozliczenia krótkoterminowe,
  zobowiązania bieżące należy rozumieć jako zobowiązania krótkoterminowe.
  c) wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.

  Warunki zmiany umowy
  1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
  1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
  b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.

  3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
  4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
  5. Zmiany do umowy, o których mowa w pkt 1 pkt. 1) będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  1. wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ,
  2.dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  3.Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ.
  4. Dokumentów i oświadczeń w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej określonych w SIWZ
  5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
  1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
  4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

  Zamówienia uzupełniające

  nie przewidujemy

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
  1) cena – 60 %,
  2) gwarancja robót budowlanych – 15%,
  3) gwarancja urządzenia i maszyny- 15%,
  4) czas reakcji serwisu- 10 %.

  Ad 1. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  Liczba punktów = najniższa cena X 60% x100pkt
  cena oferty ocenianej
  Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena” – 60.
  Ad 2. W kryterium gwarancja robót budowlanych ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
  a. 61 miesięcy i więcej – 15pkt.
  b. 37-60 miesięcy – 10 pkt.
  c. 0-36 miesięcy – 0 pkt.

  Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancja robót budowlanych – 15.
  Ad 3. W kryterium gwarancja urządzenia i maszyny ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
  a. 49-60 miesięcy – 15 pkt.
  b. 37-48 miesięcy – 10 pkt.
  c. 0-36 miesięcy – 0 pkt.

  Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancja urządzenia i maszyny – 15.
  Ad 4. W kryterium „czas reakcji serwisu” ocena ofert rozumiana jako przystąpienie do usunięcia awarii w miejscu jej powstania od momentu zgłoszenia na numer telefonu lub adres mailowy Wykonawcy podany w umowie, zostanie dokonana w poniższy sposób:
  1. do 12 godzin – 10 pkt.
  2. 13 – 48 – 5 pkt.
  3. powyżej 48 godzin – 0 pkt.
  Maksymalna ilość punktów w kryterium „czas reakcji serwisu” – 10.
  Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  Wykluczenia
  1.Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
  a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  2. Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
  a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
  b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
  d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
  e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
  f) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
  1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
  4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

  3.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

  Zamawiający – Beneficjent

  Nazwa
  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINY I MIASTA WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Adres
  Tadeusza Kościuszki 9
  98-290 Warta
  łódzkie , sieradzki
  NIP
  8270010679
  Tytuł projektu
  POPRAWA GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY I MIASTA WARTA
  Numer projektu
  RPLD.05.03.02-10-0006/17-00


  Zamawiający informuje:

  1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 13 395 270,43 (trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt i 43/100) złotych.
  2. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

  1) Konsorcjum firm:

  Lider – KANWOD Wiesław Tarczyński
  62-590 Golina, Węglew, ul. Bukowa 13
  Partner: GEOINVEST Adrian Tarczyński
  62-590 Węglew, ul. Cyprysowa 18

  – kwota oferty brutto: 17 851 231,17 (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden i 17/100) złotych;
  – okres gwarancji na roboty budowlane – 61 m-cy;
  – okres gwarancji na urządzenia i maszyny – 49 m-cy;
  – termin realizacji zamówienia – 30.09.2020r.

  2) Konsorcjum firm:

  Lider: RAWO Infrastruktura sp. z o.o. sp.k., ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
  Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz, ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków
  – kwota oferty brutto: 13 376 879,30 (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 30/100) złotych;
  – okres gwarancji na roboty budowlane – 61 m-cy;
  – okres gwarancji na urządzenia i maszyny – 60 m-cy;
  – termin realizacji zamówienia – 30.09.2020r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Postępowanie prowadzone było zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o. .
  Wyłoniono wykonawcę:
  Lider: RAWO Infrastruktura sp. z o.o. sp.k.
  ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
  Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz
  ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków
  który w wyniku oceny ofert uzyskał największą liczbę punktów (100 pkt).
  Data złożenia oferty: 14 września 2018 r.
  Cena oferty: 10 875 511,63 zł netto; 13 376 879,30 zł brutto

  Administrator