• WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca 2017 roku

  Załącznik nr 1 do umowy

  WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca 2017 roku

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i poz. 1318, z 2014 poz.379, poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy i Miasta w Warcie zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaliła dopłaty do usług w zakresie dostawy wody (1,01 zł/m3 brutto) oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji (3,03 zł/m3 brutto).

  W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

  za dostawę 1m3 wody

  – odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe  – 3,29 zł/m3

  – odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania  – 3,31 zł/m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji  – 6,32 zł/m3
  • opłata abonamentowa

  Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

  Opłata abonamentowa – woda

   

  Okres rozliczeniowy

  Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Socjalno-bytowe produkcja Socjalno-bytowe Produkcja
  1 M-C 8,49 8,49 6,33 6,33
  2 M-CE 11,64 11,64 9,48 9,48
  6 M-CY 24,26 24,26 22,10 22,10
  Opłata abonamentowa – kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Socjalno-bytowe produkcja Socjalno-bytowe produkcja
  1 M-C 8,49 8,49 6,33 6,33
  2 M-CE 11,64 11,64 9,48 9,48
  6 M-CY 24,26 24,26 22,10 22,10
  Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Socjalno-bytowe produkcja Socjalno-bytowe produkcja
  1 M-C 5,83 5,83 3,67 3,67
  2 M-CE 8,99 8,99 6,83 6,83
  6 M-CY 21,60 21,60 19,44 19,44

  Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 roku.

   

   

  Administrator