• Wyniki badania wody podawanej przez źródełka wody pitnej

  Zapraszamy do zapoznania się wynikami badania wody podawanej przez źródełka wody pitnej. Badania wykonano z uwzględnieniem „Zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne” opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

  Lp.
  Parametr
  Jednostka
  Wyniki badań*
  Dopuszczalne normy
  Wg Rozp. Min. Zdrowia z 13.11.2015 r.
  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  1
  2
  3
  4
  1 Liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h jtk/1ml 2 5 4 2 100
  2 Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml 0 0 0 0 0
  3 Liczba Escherichia Coli jtk/100ml 0 0 0 0 0
  4 Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0 0 0 0 0

  *punkty poboru wody ze źródełek:

  1. Szkoła Podstawowa w Warcie (z dn. 04.03.2016)
  2. Szkoła Podstawowa w Raczkowie (z dn. 04.03.2016)
  3. Gimnazjum w Warcie ( z dn.04.03.2016)
  4. Urząd Gminy w Warcie ( z dn.04.03.2016)

   

  Lp. Parametr Jednostka Wyniki*

  Dopuszczalne normy

  Wg Rozp. Min. Zdrowia z 29 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r) ze zm. z dn.20 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 72 poz. 466 z 2010 r.)

  1 2 3
  1 pH 7,4 7,5 7,3 6,5-9,5
  2 Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25oC µS/cm 575 587 549 ≤ 2500
  3 Mangan (Mn) µg/l < 4,0 < 4,0 7 ≤ 50
  4 Żelazo (Fe) µg/l < 60,0 < 60,0 < 60,0 ≤ 200
  5 Mętność NTU 0,2 0,3 0,12 ≤ 1
  6 Barwa mgPt/l < 5 < 5 < 5 ≤ 15
  7 Liczba progowa zapachu (TON) < 1 < 1 < 1 Akceptowalny
  8 Liczba progowa smaku (TFN) < 1 < 1 < 1 Akceptowalny
  9 Jon amonowy (NH4+) mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 ≤ 0,5
  10 Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0 0
  11 Liczba Escherichia Coli jtk/100ml 0 0 0 0
  12 Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0 0 0 0

  *punkty poboru wody ze źródełek:

  1. Szkoła Podstawowa w Warcie (z dn. 02.09.2015)
  2. Szkoła Podstawowa w Raczkowie (z dn. 31.08.2015)
  3. Gimnazjum w Warcie ( z dn.19.08.2015)

  Administrator