Taryfa i opłaty za wodę i ścieki

Zmiana taryf za wodę i ścieki od 16 czerwca 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warty sp. z o.o. informuje, że od 16 czerwca nastąpi zmiana taryf. Szczegóły decyzji znajdują się na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE pod adresem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-234-2-2018-ks.html

INFORMACJA

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalone zostały dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w  zakresie dostawy wody 1,01  zł/m3 brutto oraz  w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji  3,03 zł/m3 brutto.

W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

  • za dostawę 1m3 wody

Odbiorcy zużywający wodę na:
- cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych - 3,43 zł/m3
- na potrzeby produkcji napojów i art. spożywczych podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - 3,46 zł/m3
- odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele - 3,48 zł/ m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji - 7,23 zł/m3
  • opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

Opłata abonamentowa - woda

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe oraz rolne

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe oraz rolne

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,42

8,42

8,42

6,26

6,26

6,26

2 M-CE

11,60

11,60

11,60

9,44

9,44

9,44

6 M-CY

24,27

24,27

24,27

22,11

22,11

22,11

Opłata abonamentowa - kanalizacja

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe oraz rolne

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe oraz rolne

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,42

8,42

8,42

6,26

6,26

6,26

2 M-CE

11,60

11,60

11,60

9,44

9,44

9,44

6 M-CY

24,27

24,27

24,27

22,11

22,11

22,11

Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe oraz rolne

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe oraz rolne

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

5,80

5,80

5,80

3,64

3,64

3,64

2 M-CE

8,96

8,96

8,96

6,80

6,80

6,80

6 M-CY

21,64

21,64

21,64

19,48

19,48

19,48


Ceny i stawki opłat obowiązują od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r.
Wyciąg z Uchwały Nr LI/282/17 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie : przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art.7 ust.l pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art.24 ust. 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje :

1. Przedłuża się do 31.12.2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

2. Ustala się dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców na terenie Gminy Miasta Warta w następującej wysokości:

  • w zakresie dostawy wody - 0,94 zł/m3 + 8% VAT = 1,01 zł/m3
  • w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji - 2,81 zł/m3 + 8%VAT = 3,03 zł/m3

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2018 r. i nie podlega ogłoszeniu.

WYCIĄG z Uchwały Nr XL/221/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 3 marca 2017 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i poz. 1318, z 2014 poz.379, poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy i Miasta w Warcie zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaliła dopłaty do usług w zakresie dostawy wody (1,01 zł/m3 brutto) oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji (3,03 zł/m3 brutto).

W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

za dostawę 1m3 wody

– odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe  – 3,29 zł/m3

– odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania  – 3,31 zł/m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji  – 6,32 zł/m3
  • opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

Opłata abonamentowa – woda

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowaFaktura elektroniczna
Socjalno-bytoweprodukcjaSocjalno-bytoweProdukcja
1 M-C8,498,496,336,33
2 M-CE11,6411,649,489,48
6 M-CY24,2624,2622,1022,10
Opłata abonamentowa – kanalizacja
Okres rozliczeniowyFaktura papierowaFaktura elektroniczna
Socjalno-bytoweprodukcjaSocjalno-bytoweprodukcja
1 M-C8,498,496,336,33
2 M-CE11,6411,649,489,48
6 M-CY24,2624,2622,1022,10
Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
Okres rozliczeniowyFaktura papierowaFaktura elektroniczna
Socjalno-bytoweprodukcjaSocjalno-bytoweprodukcja
1 M-C5,835,833,673,67
2 M-CE8,998,996,836,83
6 M-CY21,6021,6019,4419,44

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 roku.

Uchwała  XL/221/2017

W sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Do pobrania:
Uchwala Rady Gminy XL/221/17Uchwała nr XXVIII/163/16 w sprawie taryf za wodę i ścieki – Zwikwarta

Źródło:
 http://zwikwarta.pl/uchwala-w-sprawie-taryf-za-wode-i-scieki/

Uchwała nr XXXIV/181/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf 

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu uchwałą nr XXXIV/181/16 obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 31 grudnia 2016 r.

Źródło:
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.

 O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

 Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie i na fakturze VAT.

 Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego rozliczanych na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

 Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 6 Ustawy lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.

 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym.

 W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako równą ilości wody wynikającej z norm.

 O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie wodomierza własnego (wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, oplombowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, § 2 ust. 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - ilość ścieków określa się w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (dotyczy rozliczeń w budynkach wielolokalowych), regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy w terminach wynikających z zawartej umowy.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o. o. działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139) ogłasza taryfę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie i mieście Warta, zatwierdzoną Uchwałą Nr X/57/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 29.06.2015 r.:

Opis faktury

 Opis faktury wystawianej przez ZWiK w Warcie.