Taryfa i opłaty za wodę i ścieki

TARYFA dla ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO OPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na okres 21 lipca 2021 r. do 20 lipca 2024 r. obowiązująca na terenie

GMINY I MIASTA WARTA

zatwierdzona

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nr PO.RET.70.260.2021.PH z dnia 17 czerwca 2021 r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-260-2021-d-ph.html
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.

 O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

 Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie i na fakturze VAT.

 Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego rozliczanych na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

 Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 6 Ustawy lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.

 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym.

 W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako równą ilości wody wynikającej z norm.

 O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie wodomierza własnego (wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, oplombowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, § 2 ust. 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - ilość ścieków określa się w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (dotyczy rozliczeń w budynkach wielolokalowych), regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy w terminach wynikających z zawartej umowy.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.


Opis faktury