Taryfa i opłaty za wodę i ścieki

Ceny za wodę i ścieki

W okresie od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. obowiązywały następujące ceny *

WODA

Lp.Grupa cenowa

Cena (brutto) za 1 m

po uwzględnieniu dopłaty **

1.

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

3,43
2.Produkcja napojów, art. spożywczych, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych3,46
3.Pozostałe cele3,48

ŚCIEKI

Lp.Grupa cenowa

Cena (brutto) za 1 m

po uwzględnieniu dopłaty **

1.-7,23

W okresie od 16 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. obowiązywały następujące ceny *

WODA

Lp.Grupa cenowa

Cena (brutto) za 1 m

po uwzględnieniu dopłaty **

1.

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

3,40
2.Produkcja napojów, art. spożywczych, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych3,43
3.Pozostałe cele3,45

 ŚCIEKI

Lp.Grupa cenowa

Cena (brutto) za 1 m

po uwzględnieniu dopłaty **

1.-7,35


 
W okresie od 16 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.  obowiązują następujące ceny *

WODA

Lp.Grupa cenowa

Cena (brutto) za 1 m

1.

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

4,56
2.Produkcja napojów, art. spożywczych, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych4,59
3.Pozostałe cele4,61

 ŚCIEKI

Lp.Grupa cenowa

Cena (brutto) za 1 m

1.-11,01

Stawki opłat abonamentowych

W okresie od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. obowiązywały następujące stawki opłat abonamentowych *

za WODĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,42

8,42

8,42

6,26

6,26

6,26

2 M-CE

11,60

11,60

11,60

9,44

9,44

9,44

6 M-CY

24,27

24,27

24,27

22,11

22,11

22,11

za KANALIZACJĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,42

8,42

8,42

6,26

6,26

6,26

2 M-CE

11,60

11,60

11,60

9,44

9,44

9,44

6 M-CY

24,27

24,27

24,27

22,11

22,11

22,11

za WODĘ i KANALIZACJĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

5,80

5,80

5,80

3,64

3,64

3,64

2 M-CE

8,96

8,96

8,96

6,80

6,80

6,80

6 M-CY

21,64

21,64

21,64

19,48

19,48

19,48

 W okresie od 16 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. obowiązywały następujące stawki opłat abonamentowych *

za WODĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,61

8,61

8,61

6,45

6,45

6,45

2 M-CE

11,85

11,85

11,85

9,69

9,69

9,69

6 M-CY

24,81

24,81

24,81

22,65

22,65

22,65

za KANALIZACJĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,61

8,61

8,61

6,45

6,45

6,45

2 M-CE

11,85

11,85

11,85

9,69

9,69

9,69

6 M-CY

24,81

24,81

24,81

22,65

22,65

22,65

za WODĘ i KANALIZACJĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

5,93

5,93

5,93

3,77

3,77

3,77

2 M-CE

9,17

9,17

9,17

7,01

7,01

7,01

6 M-CY

22,12

22,12

22,12

19,96

19,96

19,96

W okresie od 16 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. obowiązują następujące stawki opłat abonamentowych *

za WODĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,80

8,80

8,80

6,64

6,64

6,64

2 M-CE

12,11

12,11

12,11

9,95

9,95

9,95

6 M-CY

25,35

25,35

25,35

23,19

23,19

23,19

za KANALIZACJĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

8,80

8,80

8,80

6,64

6,64

6,64

2 M-CE

12,11

12,11

12,11

9,95

9,95

9,95

6 M-CY

25,35

25,35

25,35

23,19

23,19

23,19

za WODĘ i KANALIZACJĘ

Okres rozliczeniowy

Faktura papierowa

Faktura elektroniczna

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

Gospodarstwa domowe

Cele rolnicze

Produkcja

Pozostałe cele

1 M-C

6,06

6,06

6,06

3,90

3,90

3,90

2 M-CE

9,36

9,36

9,36

7,20

7,20

7,20

6 M-CY

22,60

22,60

22,60

20,44

20,44

20,44

* Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

** Uchwała Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalająca dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w  zakresie dostawy wody w wysokości 1,01  zł/m3 brutto oraz  w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji
w wysokości 3,03 zł/m3 brutto.


Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.

 O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

 Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie i na fakturze VAT.

 Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego rozliczanych na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

 Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 6 Ustawy lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.

 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym.

 W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako równą ilości wody wynikającej z norm.

 O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie wodomierza własnego (wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, oplombowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, § 2 ust. 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - ilość ścieków określa się w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (dotyczy rozliczeń w budynkach wielolokalowych), regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy w terminach wynikających z zawartej umowy.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.


Opis faktury