Taryfa i opłaty za wodę i ścieki

TARYFA dla  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO OPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 29 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2026 r.  obowiązująca na terenie GMINY I MIASTA WARTA

 zatwierdzona

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nr PO.RET.70.3.2023/D/PH z dnia 6 kwietnia 2023 r.

 https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-3-2023-d-ph.html


 CENA ZA USŁUGĘ DOSTARCZANIA WODY

Okres obowiązywania taryfy

Cena brutto za dostawę wody

[zł/m3]

 

Woda pobierana na cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych

Woda pobierana na pozostałe cele

Od 29 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2024 r.

5,02

5,07

Od 29 kwietnia 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r.

5,11

5,17

Od 29 kwietnia 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r.

5,26

5,32


CENA ZA USŁUGĘ  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Okres obowiązywania taryfy

Cena brutto za odprowadzanie ścieków do kanalizacji

[zł/m3]


Od 29 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2024 r.

12,21

Od 29 kwietnia 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r.

12,46

Od 29 kwietnia 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r.

12,88

 

OPŁATY ABONAMENTOWE dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę*:

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej na osobę na okres rozliczeniowy [zł] (brutto)

W okresie od 29 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2024 r.

W okresie od 29 kwietnia 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r.

W okresie od 29 kwietnia 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r.

W1

9,18

9,56

10,34

W2

9,95

10,37

11,17

W3

6,42

6,67

7,38

W4

6,80

7,08

7,79

W5

12,83

13,35

14,74

W6

13,60

14,16

15,57

W7

10,07

10,47

11,78

W8

10,45

10,88

12,19

W9

27,43

28,51

32,37

W10

28,20

29,32

33,20

W11

24,67

25,63

29,41

W12

25,06

26,04

29,82

W13

9,18

9,56

10,34

W14

9,95

10,37

11,17

W15

6,42

6,67

7,38

W16

6,80

7,08

7,79

W17

12,83

13,35

14,74

W18

13,60

14,16

15,57

W19

10,07

10,47

11,78

W20

10,45

10,88

12,19

W21

27,43

28,51

32,37

W22

28,20

29,32

33,20

W23

24,67

25,63

29,41

W24

25,06

26,04

29,82

* Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy

OPŁATY ABONAMENTOWE dla zbiorowego odprowadzania ścieków*:

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej na osobę na okres rozliczeniowy [zł] (brutto)

W okresie od 29 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2024 r.

W okresie od 29 kwietnia 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r.

W okresie od 29 kwietnia 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r.

K1

7,87

8,23

8,46

K2

4,34

4,54

4,67

K3

4,73

4,95

5,08

K4

5,92

6,19

6,36

K5

6,31

6,60

6,77

K6

15,76

16,49

16,93

K7

12,23

12,80

13,14

K8

12,61

13,21

13,55

K9

9,45

9,88

10,15

* Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy


Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.

 O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

 Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie i na fakturze VAT.

 Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego rozliczanych na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

 Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 6 Ustawy lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.

 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym.

 W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako równą ilości wody wynikającej z norm.

 O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie wodomierza własnego (wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, oplombowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, § 2 ust. 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - ilość ścieków określa się w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (dotyczy rozliczeń w budynkach wielolokalowych), regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy w terminach wynikających z zawartej umowy.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.


Opis faktury