Regulamin zbiorowego zaopatrzenia

TEKST UJEDNOLICONY

Uchwała Nr XXXIX/203/05 Rady Gminy i Miasta  w Warcie z dnia 21 grudnia 2005 r.

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 lutego 2006r. Nr 30, poz. 287) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona uchwałą Nr XIII/56/07 Rady Gminy i Miasta  w Warcie z dnia 29 czerwca 2007 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 sierpnia 2007r. Nr 246, poz. 2280)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy i Miasta Warta w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1.“ustawa” - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858),

2.“odbiorca” - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3.“przedsiębiorstwo” - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym w art. 2 pkt 4 ustawy,

4.“umowa” - umowa, o której mowa w art. 6 ustawy a w szczególności:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zaopatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

5.“wodomierz główny” - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

6.“wodomierz” - przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, na wnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym,

7.“wodomierz dodatkowy” - przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych za wodomierzem głównym będący podlicznikiem, służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany, utrzymywany i odebrany przez przedsiębiorstwo na koszt odbiorcy,

8.“wodomierz własny” - przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, oplombowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9.“okres obrachunkowy” - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

§ 3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Warta

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie.

§ 4

Poziom świadczonych usług przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 3 oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

1.Ilość dostarczanej wody określa umowa zawarta z odbiorcą. Umowa może również określić maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń  dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

2.Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie właściwego ministra wydane na podstawie ustawy z wyjątkiem sytuacji gdy w wydanych warunkach przyłączenia do sieci, o których mowa w § 33 zalecono odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

3.Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu właściwego ministara wydanym na podstawie  ustawy.

4.Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich     wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie właściwego ministra wydane na podstawie ustawy.

§ 6

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Gminy i Miasta Warta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na rok.

§ 7

1.Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

a) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

b) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniając odprowadzenie ścieków,

c) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

d) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków przez posiadane przez przedsiębiorstwo urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,

e) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

f) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym i zawarciu umowy.

2.Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

3.Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego rozpoczęcia realizacji usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków jeżeli odbiorca nie usunął wszystkich przyczyn, które spowodowały zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 8

Przedsiębiorstwo w uzasadnionych sytuacjach może zobowiązać odbiorcę do zmiany warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków ale jest wówczas zobowiązany o tym fakcie i przyczynach zawiadomić pisemnie odbiorcę w terminie nie krótszym niż 10 miesięcy do daty ich planowanego wykonania.

§ 9

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1.utrzymania instalacji wodociągowej w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2.zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania,

3.natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa:

a) o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

b) awarii wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub  wodomierzy na wewnętrznej instalacji wodociągowej, w tym o zerwaniu plomb,

4.nie zmieniania, bez uzgodnień z przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5.utrzymania pomieszczeń lub studzienki wodomierzowej, w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie spowodowane skutkami niskich temperatur i zabezpieczenia przed oddziaływaniem zakłócającym ich prawidłowe działanie metrologiczne oraz zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych,

6.utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenie warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu przedsiębiorstwa,

7.użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8.udostępnienia przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo oraz ustalenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,

9.udostępnienia przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo,

10.wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 10

1.Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązania się z obowiązków określonych w § 9.

2.Odbiorca nie powinien dokonywać zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączami wodociągowymi w pasie 3 metrów oraz 5 metrów nad przyłączami kanalizacyjnymi będącymi w posiadaniu przedsiębiorstwa. Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez przedsiębiorstwo w tym pasie w przypadku likwidacji awarii.

§ 11

1.Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

2.W przypadku gdy odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego odbiorcy.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
  1. Postanowienia ogólne

§ 12

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 13

1.Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2.W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

§ 14

1.Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust.2.

2.Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 15

1.Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2.Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 16

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą odbiorcy, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

  1. Zasady zawierania umów

§ 17

1.Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorstwa.

2.Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3.Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

5.Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

6.Po zawarciu umowy odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania przedsiębiorstwa, odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo.

§ 18

1.Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

c) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem wszystkich punktów czerpalnych.

3.Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust.1.

4.W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną dotyczącą spełnienia wymagań technicznych określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

5.Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 7 dni od dnia wydania informacji technicznej z pozytywną opinią o której mowa w ust. 4.

§ 19

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

  1. Zasady rozwiązywania umów

§ 20

1.Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2.Rozwiązanie przez odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w biurze przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 21

1.Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2.Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 22

1.Umowa wygasa w przypadku:

a) śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

b) utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

c) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

d) utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

2.Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 23

Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

§ 24

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez dokonanie zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 25

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki określone w ogłoszonych taryfach.

§ 26

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż rok.

§ 27

1.Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2.Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

3.Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 28

1.Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczące przez przedsiębiorcę jest faktura.

2.W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobą korzystającym z lokali.

3.Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalona na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, na żądanie odbiorcy, do końca okresu obrachunkowego.

4.Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach wykonawczych.

5.Opóźnienia w zapłacie uprawniają przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

6.W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej.

§ 29

1.Jeżeli odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2.Jeżeli odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,  jest ustalona jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

3.W przypadkach określonych w ust 1 i 2 odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania, oplombowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

§ 30

1.W przypadku niesprawności wodomierza, wodomierza własnego, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody lub średniej ilości odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, wodomierza własnego, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody i/lub średniej ilości odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza, wodomierza własnego, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

2.Średnie zużycie wody lub średnią ilość odprowadzonych ścieków oblicza się jako iloczyn średniodobowego zużycia wody lub średniodobowej ilości odprowadzonych ścieków w okresach o którym mowa w ust. 1 oraz ilości dni po stwierdzeniu niesprawności wodomierza, wodomierza własnego, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

3.W przypadku niesprawności wodomierza, wodomierza własnego, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilość świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym  okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, wodomierza własnego, wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci

§ 31

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1.imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2.adres do korespondencji,

3.w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4.określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5.określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyki zużycia wody,

6.wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaj (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych - również jakość odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7.opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

8.wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.

§ 32

1.Do wniosku, o którym mowa w § 31, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 33

1.Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 20 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 31 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 15 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 31, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2.Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

a) wskazać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

b) określić maksymalną ilość wody dostarczonej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

c) określić maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

d) zawierać informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić projekt przyłącza oraz fakt przyłączenia,

e) wskazać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3.Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określić:

a) parametry techniczne przyłącza,

b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

4.Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za wydanie “Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, ustala przedsiębiorstwo na podstawie kosztów przygotowania tego dokumentu.

§ 34

1.“Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2.W przypadku określonym w ust. 1, przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem “Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych.

3.W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

4.Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowienia użytkowania, w sposób umożliwiający przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.

5.Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

6.Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

a) termin wybudowania urządzenia,

b) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełnić,

c) zasady kontroli realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo,

d) zasady wyceny inwestycji,

e) formę prawną przejęcia urządzenia przez przedsiębiorstwo,

f) termin przejęcia urządzenia,

g) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

h) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 35

1.Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót.

2.Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje przedsiębiorstwo, które wydało “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tą usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o przyłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

3.Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości wraz z wydanymi “Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

4.Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

§ 36

Przed zawarciem umowy, przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonywanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 37

1.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w takim stopniu, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3.Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonywanego przyłącza

§ 38

1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonywanych prac z wydanymi “Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.

2.Jeżeli “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3.Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4.Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5.Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w “Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, w dwóch egzemplarzach, z której jeden dostarcza się przedsiębiorstwu a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 39

1.Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 § 38 są potwierdzone przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 40

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa przedsiębiorstwo.

§ 41

1.Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział VIII
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 42

1.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia wszelkich istotnych informacji dotyczących:

a) prawidłowego sposobu przestrzegania przez odbiorcę zapisów umowy,

b) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

c) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

d) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

e) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2.Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 4 dni.

3.Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4.Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 43

1.Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2.Reklamacja, o której mowa w ust. 1, jest zgłaszana w formie pisemnej i winna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) podpis odbiorcy.

3.Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 44

1.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2.Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktu z odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w biurze przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości.

§ 45

1.W biurze przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie gminy,

c) ostatnie oceny jakości wody,

d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2.Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów o których mowa w ust. 1 poza swoim biurem, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 46

1.Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym informując o dniu i godzinie ich rozpoczęcia oraz planowanym ich okresie.

2.Za skutki planowanych obniżeń poziomu jakości usług przy zastosowaniu ust. 1 przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile szacowany czas ich trwania będzie przekraczał 6 godzin.

4.W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 3 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

5.W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 36 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty wskazując jego lokalizację.

6.Za wodę podraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 47

1.Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2.Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

a) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody oraz przerw i ograniczeń spowodowanych nagłą awarią,

b) działania osób lub podmiotów za które przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy,

c) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 48

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 49

1.Zapewnienie dostawy wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe oraz sposób rozliczenia za jej pobór następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem.

2.Do rozliczeń za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosuje się ceny ustalone w  taryfie.

§ 50

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki ochotniczej bądź zawodowej straży pożarnej

§ 51

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscach poboru wody na ten cel, nie później jednak niż po 7 dniach po jego dokonaniu.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 52

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 53

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/312/02 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 10.10.2002 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminy i Miasta Warta”.

§ 54

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego udostępnienia na żądanie odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 55

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Warcie 
Grzegorz Kopacki