Inwestycje

WFOŚIGW W ŁODZI

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta”

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” o ogólnej wartości 1 407 321,85 zł, zostało dofinansowane w wysokości 158 818,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie, w tym roboty ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzenia, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, modernizację technologii uzdatniania wody, zakup lampy UV do dezynfekcji wody, modernizację studni i zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji oraz wymianę 104 zasuw rozrządu wody w mieście, w tym 3 zasuw strefowych wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 1.674.651,56 zł (brutto - z VAT) zostało dofinansowane w kwocie 600.000,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę SUW w Ustkowie, w tym: roboty budowlane, ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, urządzenia technologii uzdatniania wody z zestawem pomp automatycznych, lampę UV do dezynfekcji wody, modernizację studni , budowę żelbetowego zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji.

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta” zostało dofinansowane w formie pożyczki w wysokości 175.121,00 zł. W ramach zadania rozbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody (prace obejmowały roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlane) wraz z instalacją technologiczną uzdatniania wody i zestawem pomp automatycznych oraz lampą UV do dezynfekcji wody, instalacjami elektrycznymi, wodociągowo - kanalizacyjnymi, rurociągągami tłocznymi, żelbetowym zbiornikiem na wodę uzdatnioną, zagospodarowano teren, wykonano nowe ogrodzenie.

Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy Warta

Projekt edukacyjny finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Kwota dotacji wynosi 90% wartości projektu, tj. 94 000 zł.

Główne cele projektu:
- zapewnienie dzieciom w szkołach dostępu do wody pitnej,
- promocja zdrowego trybu życia opartego na zdrowym odżywianiu,
- promocja racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Główne hasła projektu to:
-"Odkręć się na wodę z kranu"
-"Nasza Woda, nasze życie".

GALERIA INWESTYCJI