Inwestycje

INWESTYCJE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Projekt „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta”

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” o ogólnej wartości 1 407 321,85 zł, zostało dofinansowane w wysokości 158 818,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie, w tym roboty ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzenia, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, modernizację technologii uzdatniania wody, zakup lampy UV do dezynfekcji wody, modernizację studni i zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji oraz wymianę 104 zasuw rozrządu wody w mieście, w tym 3 zasuw strefowych wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 1.674.651,56 zł (brutto - z VAT) zostało dofinansowane w kwocie 600.000,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę SUW w Ustkowie, w tym: roboty budowlane, ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, urządzenia technologii uzdatniania wody z zestawem pomp automatycznych, lampę UV do dezynfekcji wody, modernizację studni , budowę żelbetowego zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt

”Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce gmina Warta” zostało dofinansowane w formie pożyczki w wysokości 175.121,00 zł. W ramach zadania rozbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody (prace obejmowały roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlane) wraz z instalacją technologiczną uzdatniania wody i zestawem pomp automatycznych oraz lampą UV do dezynfekcji wody, instalacjami elektrycznymi, wodociągowo - kanalizacyjnymi, rurociągągami tłocznymi, żelbetowym zbiornikiem na wodę uzdatnioną, zagospodarowano teren, wykonano nowe ogrodzenie.

Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie Gminy Warta

Projekt edukacyjny finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Kwota dotacji wynosi 90% wartości projektu, tj. 94 000 zł.

Główne cele projektu:
- zapewnienie dzieciom w szkołach dostępu do wody pitnej,
- promocja zdrowego trybu życia opartego na zdrowym odżywianiu,
- promocja racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Główne hasła projektu to:
-"Odkręć się na wodę z kranu"
-"Nasza Woda, nasze życie".

"Rozbudowa wodociągu wschodniej części gminy Warta - etap III (CZĘŚĆ I - odcinek od węzła W do W189/Hp31 w miejscowościach Rossoszyca, Miedze Lasek, Chorążka, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra)"

o długości 8 413,57 km - wartość ogólna zadania: 832 285,88 zł, dofinansowana w zakresie zakupu materiałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 237 600 zł ze środków umorzenia pożyczki.

Projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta”

dofinansowany kwotą 13,5 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Wartość całego projektu - ponad 23 mln zł.
Realizacja projektu w latach 2018-2020 obejmie:
1.Budowę kanalizacji sanitarnej w Warcie o dł. 9,91 km wraz z 6. pompowniami ścieków i przyłączenie do sieci 364. nowych odbiorców
2. Budowę 4,5 km kanalizacji deszczowej .
3. Zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, w tym: mobilnego urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia przewodów, kamery do inspekcji TV oraz urządzenia do wykrywania przyłączy.
4. Zakup systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w tym:
- cyfrowego systemu informacji przestrzennej (GIS) wraz z aplikacją mobilną, ścianą graficzną do wizualizacji systemu i geodezyjnym zestawem pomiarowym oraz oprogramowaniem tzw. inteligentnego zarządzania siecią.
5. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Warcie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej, a w tym m.in:
- przebudowę ciągu technologicznego,
- budowę suszarni słonecznej osadu (podłoga ogrzewana pompą ciepła),
- budowę nowego punktu odbioru ścieków dowożonych wraz z wyposażeniem,
- przebudowę budynku pompowni głównej.

GALERIA INWESTYCJI