WFOŚ 2013

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ustków Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 1.674.651,56 zł (brutto - z VAT) zostało dofinansowane w kwocie600.000,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę SUW w Ustkowie, w tym: roboty budowlane,  ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, urządzenia technologii uzdatniania wody z zestawem pomp automatycznych, lampę UV do dezynfekcji wody, modernizację studni , budowę żelbetowego zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji.