ORGANIZACJA I POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUG

ORGANIZACJA

ZASADY FUNKCJONOWANIA I WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA
Regulamin Organizacyjny Spółki
Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.04.2002r. (z późn. zm.)
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Warta
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18.01.2019r. poz. 464
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 10.01.2003 r.
Nr Gk. 7050 - 2 / 03

POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUG

WODA

STANDARDY JAKOŚCI WODY (PRZY WODOMIERZU GŁÓWNYM U ODBIORCY)

POZIOM
Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej - poprzez zapewnienie stabilnej jakości wody w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów organoleptycznych (barwa, zapach, mętność, smak)
Odstępstwa od zakładanego poziomu
Zewnętrzna ingerencja w urządzenia wodociągowe skutkujące lokalnym przekroczeniem parametrów, np.: awarie, niekontrolowane wyłączenia w sieć wodociągową, bezprawne działanie osób trzecich, in.: mogą spowodować że zakładany poziom podstawowych parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych może zostać nieutrzymany

CIŚNIENIE WODY (PRZY WODOMIERZU GŁÓWNYM U ODBIORCY)

Poziom
0,2-0,6 MPa
Odstępstwa od zakładanego poziomu
Ponadprzeciętny rozbiór wody w okresie od 15 maja do 31 sierpnia - przy utrzymaniu się wysokich temperaturach powietrza i braku opadów deszczu - może skutkować obniżeniem ciśnienia wody na terenie obsługiwanym przez: SUW Małków, SUW Warta, SUW Cielce, SUW Ustków, SUW Włyń, SUW Grabinka, SUW Miedźno i SUW Jeziorsko

INFORMACJE O CIĄGŁOŚCI DOSTAWY WODY

POZIOM
Nieprzerwalna dostawa wody do systemu wodociągowego obsługiwanego przez ZWiK Warta
Odstępstwa od zakładanego poziomu
W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, powodujących ograniczenie w ciągłości dostaw wody, czas przywrócenia dostawy na określonym obszarze zależy od rodzaju i miejsca występowania

WYMAGANE STANDARDY NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII RUROCIĄGU / PRZYŁĄCZA

Czas pomiędzy wstrzymaniem wody a wznowieniem dostawy wody, w zależności od rozmiarów rur

POZIOM
Przyłącze wodociągowe: do 8 godzin (max do 12 godzin). Rurociągi rozdzielcze i magistralne: do 24 godzin (max do 2 dni). Naprawa przyłącza może zostać wykonana w innym terminie ustalonym indywidualnie z Odbiorcą wody. W przypadku konieczności uzyskania zgody na zajęcie terenu/wejście na teren nieruchomości ww. czasy mierzone są od momentu uzyskania powyższej zgody
Odstępstwa od zakładanego poziomu
W 95% zdarzeń awaryjnych (w sakli roku), prace zostaną wykonane w deklarowanym czasie, a dla pozostałych 5% zdarzeń awaryjnych (w skali roku), prace zostaną wykonane nie przekraczając podanych czasów maksymalnych

Zastępcze punkty poboru wody

POZIOM
W przypadku planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 36 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczypunkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty wskazując jego lokalizację

KONTROLA FIZYCZNO-CHEMICZNA I BAKTERIOLOGICZNA JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM

POZIOM
Zgodnie z przyjętym i ustalonym z Sanepidem harmonogramem monitoringu wewnętrznego jakości wody (badania zlecone akredytowanemu laboratorium i badania laboratorium zakładowego)

NAPRAWA AWARII NA RUROCIĄGACH I PRZYŁĄCZACH, DLA KTÓRYCH NIE ZACHODZI WSTRZYMYWANIE DOSTAW WODY DLA ODBIORCÓW

POZIOM
Czas naprawy wynosi do 7 dni roboczych

ŚCIEKI

STANDARDY JAKOŚCI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie ścieków: Miasto Warta, Wieś Jeziorsko

POZIOM
Standardy Unii Europejskiej, obowiązujące przepisy prawa polskiego, normy polskie

Osady, odpady stałe, zanieczyszczenia powietrza

POZIOM
Standardy Unii Europejskiej, obowiązujące przepisy prawa polskiego, normy polskie

WYMAGANE STANDARDY NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII WYKOPOWYCH, POWODUJĄCYCH ZAKŁÓCENIE W ODBIORZE

Czas pomiędzy zgłoszeniem awarii a zakończeniem prac naprawczych (do czasu przekazania do odbudowy nawierzchni)

POZIOM
Głębokość posadowienia kanału: do 2,0 m - do 24 godzin, od 2,0 do 4,0 m - do 48 godzin, powyżej 4,0 m - do 144 godzin
Odstępstwa od zakładanego poziomu
W 90% wszystkich prac zostaną one wykonane w deklarowanym czasie, a dla pozostałych 10% wszystkich prac, czas może ulec wydłużeniu o 48 godzin

WYMAGANE STANDARDY NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZATORÓW POWODUJĄCYCH ZAKŁÓCENIE W ODBIORZE ŚCIEKÓW I OGRANICZENIA ORAZ TRUDNOŚCI KOMUNIKACYJNE

Czas przystąpienia do usuwania zatorów wynosi

POZIOM
do 24 godzin
Odstępstwa od zakładanego poziomu
W 90% wszystkich prac zostaną one wykonane w deklarowanym czasie, a dla pozostałych 10% wszystkich prac, czas może ulec wydłużeniu o 8 godzin

OBSŁUGA KLIENTA

Okres rozliczeniowy

poziom
1, 2, i 6 miesięczny

Odpowiedź na reklamację niewykonania lub nienależytego wykonania usług lub wysokości naliczonych opłat

poziom
Do 14 dni od daty wpływu do Spółki

Instalacja wodomierza dla nowych przyłączy

poziom
Do 7 dni roboczych od kontaktu Spółki z klientem po odbiorze przyłącza

Naprawa / wymiana wodomierza w przypadku awarii

poziom
W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez klienta

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z powodu nie regulowania należności

poziom
Najpóźniej 7 dni po przekroczeniu terminu płatności wysyłane jest wezwanie pierwsze. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana po 2 tygodniach zostaje wysłane wezwanie 2. Po upłynięciu dwóch okresów obrachunkowych odbiorca otrzyma zawiadomienie o zamiarze przerwania dostawy wody. Termin odcięcia ustalany jest 20 dni po otrzymaniu zawiadomienia. O zamiarze odcięcia wody informuje się Burmistrza oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego

INFORMACJE O PRZERWACH W DOSTAWIE WODY LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z POWODÓW TECHNICZNYCH

Planowane działania

POZIOM
Poinformowanie z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym informującym o dniu i godzinie ich rozpoczęcia oraz planowanym ich okresie w sposób zwyczajowo przyjęty

Awaria

POZIOM
Niezwłoczne poinformowanie odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjętych, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile szacowany czas ich trwania będzie przekraczał 6 godzin