WFOŚ 2012

Zadanie „Etap I – Rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu w mieście Warta” o ogólnej wartości 1 407 321,85 zł, zostało dofinansowane w wysokości 158 818,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie, w tym roboty ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzenia, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, rurociągi tłoczne, modernizację technologii uzdatniania wody, zakup lampy UV do dezynfekcji wody, modernizację studni i zbiornika na wodę, dostawę systemu sterowania i monitorowania parametrów pracy stacji oraz wymianę 104 zasuw rozrządu wody w mieście, w tym 3 zasuw strefowych wraz z odtworzeniem nawierzchni.