Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta

Informujemy, że ZWiK GiM Warta Sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację projektu pn: Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta

Źródło finasowania projektu:

Wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”
Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Całkowita wartość projektu: 23 160 240,43 zł
Wartość dofinansowania z UE: 13 501 897,35 zł

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta, gmina Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej, wdrożenie systemu GIS wraz z systemem inteligentnego zarządzania siecią oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego, a także zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu zaplanowano:

 • budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta
 • przebudowę sieci wodociągowej
 • likwidację istniejących rurociągów wyłączanych z eksploatacji
 • zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej: urządzenie do wykrywania przyłączy, kamery do inspekcji i kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, urządzenie do ciśnieniowego udrażniania sieci
 • system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warta – wdrożenie systemu GIS wraz z systemem inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania danych)
 • zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego
 • rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta, gm. Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej
 • Cel główny projektu: uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej na terenie Warty.
 • Cele szczegółowe:
 1. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warta, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Warcie oraz na wdrożeniu system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty
 2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami w aglomeracji Warta
 3. Wzrost liczby mieszkańców Gminy Warta korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z normami i standardami dotyczącymi ścieków komunalnych
 4. Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej w mieście Warta poprzez poprawę parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególności jej długości i dostępu do niej), rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty