Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta

Nazwa projektu:

„Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta”

Źródło finansowania projektu:

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”
Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Całkowita wartość projektu: 24.014.036,14 zł
Wartość dofinansowania z UE: 12.847.737,32 zł

Opis projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej, a także zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Cel główny projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warta, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Warcie
  2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami w aglomeracji Warta
  3. Wzrost liczby mieszkańców Gminy Warta korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z normami i standardami dotyczącymi ścieków komunalnych
  4. Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej w mieście Warta poprzez poprawę parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególności jej długości i dostępu do niej), rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków