Jak przyłączyć się do sieci?

ZASADY PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

 KROK I.
Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zwana dalej Inwestorem składa w Biurze Obsługi Klienta – ZWiK BOK (Warta, ul. Tadeusza Kościuszki 9) wniosek o warunki przyłączenia (POBIERZ TUTAJ)

Do ww. wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), (POBIERZ TUTAJ)
 2. aktualną mapę do celów projektowych (należy zlecić geodecie) określającą usytuowanie nieruchomości, do której ma być wykonane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne względem istniejących sieci oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2 egz.)

ZWiK Warta dopuszcza możliwość załączenia do wniosku aktualnej mapy do celów opiniodawczych (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1) o ile służyć ma jedynie na potrzeby wydania warunków przyłączenia (2 egz.).

Jednocześnie składając wniosek Inwestor zobligowany jest do przedłożenia do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek oryginału dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, aktualny odpis z księgi wieczystej, in.).

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci (istnieje sieć wodociągowa do której można przyłączyć nieruchomość), ZWiK Warta:
  1. w terminie 20 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” – tzw. warunki techniczne,
  2. w przypadku braku możliwości wydania warunków technicznych (brak sieci), Inwestor otrzymuje w terminie 15 dni pisemną informację o braku technicznych możliwości przyłączenia do sieci) lub

w sytuacji gdy Inwestor jest zainteresowany budową sieci z własnych środków (i złoży odpowiedni wniosek w tej sprawie) (POBIERZ TUTAJ), a wieloletni plan rozwoju i modernizacji nie przewiduje budowy sieci,  ZWiK Warta wydaje warunki techniczne obejmujące budowę sieci z własnych środków.

 1. W oparciu o wydane „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” Inwestor podpisuje umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej /i kanalizacyjnej.

KROK II.
Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektu technicznego)

 1. Po uzyskaniu warunków technicznych Inwestor zleca wykonanie dokumentacji technicznej (projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego) dowolnemu projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych. Projekt techniczny określa wszystkie kwestie techniczne związane z wykonaniem podłączenia i jest podstawą do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

  Do wykonania projektu niezbędna jest mapa do celów projektowych (patrz pkt I.1 lit.b).

  Informujemy, że istnieje możliwość kompleksowego zlecenia ZWiK Warta wykonania projektu przyłączy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i innymi wymaganymi dokumentami  
  (DO POBRANIA: ZLECENIE WYKONANIA PROJEKTU PRZYŁĄCZA oraz CENNIK)

 2. Dodatkowe dokumenty:
  1. w przypadku konieczności prowadzenia robót na nieruchomości bądź nieruchomościach nienależących do Inwestora wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela bądź właścicieli na prowadzenie robót,
  2. jeżeli planowana inwestycja przebiegać ma przez nieruchomość bądź nieruchomości nienależące do Inwestora wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie instalacji oraz zapewnienie do niej stałego dostępu,
  3. jeżeli zachodzi potrzeba wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, dokumentację techniczną przedkłada się do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej, działającej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu ul. Warneńczyka 1 (w imieniu inwestora czynność tę powinien wykonać projektant w ramach zlecenia).

KROK III.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej

 1. Opracowaną dokumentację techniczną (w 2 egz.) wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć w BOK celem sprawdzenia i uzgodnienia z założeniami wydanych warunków przyłączenia.
 2. ZWiK Warta uzgadnia pod względem technicznym projekt przyłącza w terminie 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentacji technicznej, wydając w tym przedmiocie pisemne uzgodnienie lub informację o zastrzeżeniach.

KROK IV.
Wykonanie przyłączenia nieruchomości do sieci

 Budowę przyłącza można zlecić:
- ZWiK Warta
- lub innemu przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.  

 1. Przyłącze wykonane przez ZWiK Warta
  1. Inwestor składa w BOK pisemne zlecenie wykonania przyłącza, (POBIERZ TUTAJ)
  2. ZWiK Warta w terminie 7 dni od złożenia zlecenia przygotowuje do akceptacji kosztorys ofertowy na wykonanie przyłącza,
  3. Po ustaleniu kosztorysu robót i jego akceptacji przez Inwestora, ZWiK Warta przystępuje do wykonania usługi w terminie ustalonym ww. umowie.

Koszt wykonania przyłącza nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych Inwestorowi do akceptacji.

 1. Przyłącze wykonane przez innego przedsiębiorcę posiadającego wymagane kwalifikacje
  1. Inwestor składa w BOK pisemną informację o zleceniu wykonania przyłącza innemu przedsiębiorstwu. (POBIERZ TUTAJ)
  2. Rozpoczęcie robót może nastąpić po upływie 3 dni od daty wpływu pisemnego „Zgłoszenia rozpoczęcia prac przyłączeniowych” (POBIERZ TUTAJ), o ile ZWiK Warta nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszenia lub nie usunięto zastrzeżeń wskazanych przez ZWiK Warta w protokole uzgodnienia dokumentacji technicznej.
  3. Wszelkie odcinki przyłączy ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłosić do odbioru przez ZWiK Warta nie później niż na 3 dni przed zasypaniem.
  4. Włączenie przyłącza do czynnej sieci następuje pod nadzorem ZWiK.
  5. Po wykonaniu prac przyłączeniowych, Inwestor zgłasza ZWiK Warta gotowość do odbioru przyłącza (POBIERZ TUTAJ) oraz ustala termin jego dokonania.
  6. ZWiK Warta dokonuje odbioru przyłącza, z którego wykonywany jest odpowiedni protokół według wzoru określonego w zasadach Dobrej Praktyki ZWiK Warta.

KROK V.
 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i badanie wody

 1. Inwestor po wykonaniu przyłącza na własny koszt:
  1. zleca uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarcza 1 egz. BOK;

   Do czasu przedłożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zawierana jest z Inwestorem umowa o zaopatrzenie w wodę na czas określony (maksymalnie 1 roku).

  2. zleca laboratorium badanie bakteriologiczne wody i dostarcza 1 egz. BOK;

   Zlecenie na wykonanie badania przyjmują m. in.:

   • ZWiK Warta,
   • PSS-E w Łodzi,
   • WIOŚ w Łodzi,
   • MPWiK Sieradz,
   •  i inne.
  3. końcowy odbiór wybudowanego przyłącza następuje po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskaniu prawidłowych badań wody.

W przypadku zlecenia ZWiK Warta wykonania przyłącza, Inwestor może powierzyć wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i badanie wody w ramach zlecenia – koszt inwentaryzacji i badania wody zostanie uwzględniony w kosztorysie ofertowym.

KROK VI.
Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 1. Inwestor po odbiorze wykonanego przyłącza składa w BOK wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. (POBIERZ TUTAJ)
 2. ZWiK Warta w terminie 7 dni od daty podpisania umowy umożliwia realizację usług dostawy wody bądź odprowadzania ścieków poprzez wybudowane przyłącze (montaż wodomierza głównego bądź odbiór urządzenia pomiarowego).