Jak przyłączyć się do sieci?

Zasady przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


 I. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej składa w Biurze Obsługi Klienta /Warta ul. Kościuszki 9/ wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci (pobierz) lub wniosek o wydanie warunków przyłączenia tzw. warunki techniczne (pobierz).

Do ww. wniosku należy załączyć:

  • dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek
  • mapę do celów projektowych, określającą usytuowanie nieruchomości, do której ma być wykonane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, względem istniejących sieci oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2 egz.).

2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, ZWiK w terminie 20 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.

W razie braku możliwości podłączenia do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 15 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

 II. Sporządzenie wymaganej dokumentacji technicznej.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zleca wykonanie wymaganej dokumentacji technicznej osobom bądź instytucjom posiadającym odpowiednie uprawnienia oraz dokonuje wszelkich niezbędnych uzgodnień:

  • mapa do celów projektowych
  • projekt techniczny

- w przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora należy uzyskać zgodę właściciela (rekomendujemy ustanowienie służebności przesyłu) i w razie konieczności uzyskać decyzję budowlaną w Starostwie Powiatowym.

III. Wykonanie przyłączenia nieruchomości do sieci.

Przyłącze wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.

1. Zgromadzoną dokumentację techniczną należy przedłożyć w Biurze Obsługi Klienta /Warta ul. Kościuszki 9/ celem sprawdzenia z założeniami wydanych warunków przyłączenia oraz uzgodnienia terminu i kosztów wykonania prac przyłączeniowych.

2. ZWiK dokonuje przyłączenia nieruchomości do sieci w ustalonym wcześniej terminie.

/Koszty wykonania przyłącza nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac (koszt wykonania przyłącza zawiera koszt odbioru przyłącza a przypadku przyłącza wodociągowego także m.in. koszt badania bakteriologicznego)/

Przyłącze wykonywane przez Odbiorcę w ramach zlecenia innym przedsiębiorcom posiadającym wymagane kwalifikacje.

1.  Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przedstawia ZWiK Warta:

  • zgromadzoną dokumentację techniczną celem sprawdzenia i uzgodnienia jej z założeniami wydanych warunków przyłączenia oraz sposób dokonywania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta kontroli przeprowadzanych robót,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia przedsiębiorcy wykonującego przyłącze.

 2. ZWiK w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentacji technicznej wydaje pisemne uzgodnienie lub ewentualną informację o zastrzeżeniach. 

 3. Rozpoczęcie robót może nastąpić po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu, wg zasad określonych w uzgodnieniu (pobierz).

Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłosić do odbioru przez ZWiK Warta przed zasypaniem.

4. Po wykonaniu prac przyłączeniowych oraz po wykonaniu badania bakteriologicznego wody przez akredytowane laboratorium posiadające zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego (dotyczy przyłącza wodociągowego), osoba ubiegająca się o przyłączenie zgłasza ZWiK Warta gotowość do końcowego odbioru oraz ustala termin jego dokonania (pobierz)

 5. ZWiK dokonuje końcowego odbioru przyłącza, z którego wykonywany jest odpowiedni protokół.

IV. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, po odbierze końcowym przyłącza (dokonanym przez ZWiK), zleca uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dostarcza ZWiK.

V. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej składa wniosek o podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w biurze ZWiK (pobierz).

 2. ZWiK w terminie 7 dni od daty podpisania umowy umożliwia realizację usług dostawy wody bądź odprowadzania ścieków poprzez wybudowane przyłącze (montaż wodomierza głównego bądź odbiór urządzenia pomiarowego).