Jak przyłączyć się do sieci?

KROK PIERWSZY

ZŁÓŻ WNIOSEK O WARUNKI

Przyjdź do Biura Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta) i wypełnij wniosek na miejscu bądź przyjdź z wypełnionym wnioskiem (POBIERZ) i oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (POBIERZ)
Dołącz aktualną mapę do celów projektowych (2 egz.) lub aktualną mapę do celów opiniodawczych (2 egz.).
Weź ze sobą oryginał dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, aktualny odpis z księgi wieczystej, in.) i pokaż pracownikowi przyjmującemu wniosek.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami otrzymasz dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” – tzw. warunki techniczne a w razie braku możliwości wydania warunków technicznych (brak sieci) otrzymasz pisemną informację o braku technicznych możliwości przyłączenia do sieci. Możesz wtedy rozważyć budowę sieci z własnych środków pod warunkiem, że wieloletni plan rozwoju i modernizacji nie przewiduje budowy sieci a Ty złożysz wniosek (POBIERZ) i otrzymasz stosowne warunki techniczne.
Pamiętaj o podpisaniu umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
KROK DRUGI

ZRÓB PROJEKT

Udaj się do projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych i zleć mu wykonanie projektu technicznego.
Pamiętaj, że do wykonania projektu technicznego niezbędna jest mapa do celów projektowych.
W przypadku konieczności prowadzenia robót na nieruchomości bądź nieruchomościach nienależących do Ciebie wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela bądź właścicieli na prowadzenie robót.
Jeżeli planowana inwestycja przebiegać ma przez nieruchomość bądź nieruchomości nienależące do Ciebie wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie instalacji oraz zapewnienie do niej stałego dostępu.
Jeżeli zachodzi potrzeba wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, konieczne jest przedłożenie dokumentacji technicznej do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej, działającej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu ul. Warneńczyka 1.
Możesz też zlecić nam wykonanie projektu technicznego. Wtedy wszystkie uzgodnienia załatwimy za Ciebie. W tym celu zapoznaj się z cennikiem (POBIERZ) i wypełnij zlecenie (POBIERZ)
W przypadku zlecenia nam wykonania projektu technicznego KROK TRZECI możesz pominąć. A w przypadku powierzenia nam dodatkowo wykonania inwentaryzacji powykonawczej i badania wody możesz pominąć również KROK PIĄTY.
KROK TRZECI

UZGODNIJ Z NAMI PROJEKT

Złóż projekt techniczny (2 egz.) wraz z dodatkowymi dokumentami w Biurze Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta) celem sprawdzenia i uzgodnienia z założeniami wydanych warunków przyłączenia do sieci (POBIERZ)
W terminie 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów wydamy Ci pisemne uzgodnienie lub informację o zastrzeżeniach.
KROK CZWARTY

WYKONAJ PRZYŁĄCZE

Budowę przyłącza możesz zlecić nam lub innemu przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.  
Zlecając nam wykonanie przyłącza wypełnij wniosek (POBIERZ) i złóż w Biurze Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta).
W terminie 7 dni od złożenia zlecenia przedstawimy Ci do akceptacji kosztorys ofertowy na wykonanie przyłącza (ostateczny koszt wykonania przyłącza może być do 10% wyższy w stosunku do zaakceptowanego kosztorysu ofertowego).
Po jego akceptacji uzgadniamy termin i możemy przystępować do robót.
Zlecając wykonanie przyłącza innemu przedsiębiorcy wypełnij zgłoszenie (POBIERZ) i złóż w Biurze Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta).
O ile nie wniesiemy zastrzeżeń do zgłoszenia po upływie 3 dni od daty jego złożenia możesz przystępować do robót.
Pamiętaj, aby zgłaszać nam do odbioru wszelkie odcinki przyłączy ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) nie później niż na 3 dni przed zasypaniem.
Włączenie przyłącza do czynnej sieci następuje pod naszym nadzorem. Dlatego po wykonaniu prac przyłączeniowych zgłoś nam gotowość do odbioru przyłącza (POBIERZ) i ustal termin jego dokonania.
Po dokonaniu odbioru przyłącza otrzymasz protokół według wzoru określonego w zasadach Dobrej Praktyki.
KROK PIĄTY

WYKONAJ GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ I BADANIE WODY

Zleć geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarcz 1 egzemplarz do Biura Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta).
Do czasu przedłożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej umowę o zaopatrzenie w wodę zawrzemy z Tobą na czas określony (maksymalnie 1 roku).
Zleć laboratorium badanie bakteriologiczne wody i dostarcz wynik badania do Biura Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta).
Badania możesz zlecić nam bądź PSS-E w Łodzi, WIOŚ w Łodzi, MPWiK w Sieradzu czy innemu.
Końcowy odbiór wybudowanego przyłącza następuje po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskaniu prawidłowych badań wody.
KROK SZÓSTY

PODPISZ UMOWĘ O ZAOPATRZENIE W WODĘ

Złóż w Biurze Obsługi Klienta (ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta) wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (POBIERZ)
W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz informację konsumencką (POBIERZ) wraz z projektem umowy (POBIERZ) i ogólnymi warunkami umowy (POBIERZ).
Po podpisaniu umowy możesz cieszyć się wodą z kranu.