Jakość wody

ZWiK GiM Warta Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do jakości wody. W zakresie badań składu wody współpracuje z renomowanymi laboratoriami badawczymi posiadającymi akredytację PCA. Jakość wody produkowanej przez ZWiK Warta jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i europejskimi. Woda ujmowana jest z ośmiu ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Zadaniem ZWiK jest stały monitoring i nadzór nad jakością produkowanej wody począwszy od stacji uzdatniania, poprzez jej dystrybucję siecią wodociągową, aż do punktu końcowego u indywidualnego odbiorcy. Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez zakładowe laboratorium oraz specjalistyczne laboratorium akredytowane w ramach zlecanych badań wewnętrznych. Kontrolę zewnętrzną nad jakością wody uzdatnionej dostarczanej mieszkańcom gminy Warta sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu, wykonując ogół badań określonych dla monitoringu kontrolnego i przeglądowego w przepisach dotyczących jakości wody.  Obecnie ZWiK współpracuje z akredytowanym laboratorium należącym do międzynarodowej grupy, światowego lidera w dziedzinie inspekcji, badań i certyfikacji, które wykonuje dla firmy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody surowej (woda z ujęcia przed uzdatnianiem) i uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, a także badania ścieków surowych, oczyszczonych i osadu ściekowego. Jakość wody uzdatnionej kontrolowana jest podczas całego procesu produkcji i dystrybucji wody, co oznacza, że jest ona badana na etapie produkcji - stacja uzdatniania wody (woda surowa i uzdatniona) oraz dystrybucji siecią wodociągową - u odbiorcy. Harmonogram badań wody ustalany jest corocznie z inspekcją sanitarną. Badaniu podlegają również ścieki dowożone oraz wody popłuczne (wody wykorzystane w procesie uzdatniania). Dodatkowo i niezależnie od badań omówionych powyżej, ZWiK w ramach wewnętrznej kontroli jakości wykonuje w laboratorium zakładowym badania wody uzdatnionej oraz surowej w zakresie podstawowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych takich jak mangan, żelazo, jon amonowy, mętność, chlor, bakterie grupy coli i E. coli. Ponadto kontrolujemy zawartość tlenu w wodzie, określając skuteczność uzdatniania na każdym etapie produkcji i dystrybucji wody. Badania dla wszystkich stacji i sieci wykonywane są co najmniej raz w miesiącu. Dla Państwa informacji na naszej stronie internetowej prezentujemy roczne raporty jakości wody i ścieków, wyniki badań okresowych wody uzdatnionej oraz świadectwa jakości wydawane przez PPIS w Sieradzu potwierdzające przydatność wody do spożycia.