Jakość wody

Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. eksploatuje 7 stacji uzdatniania wody oraz 2 oczyszczalnie ścieków. Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi 237 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej 12,4 km. ZWiK współpracuje z akredytowanym laboratorium należącym do międzynarodowej grupy, światowego lidera w dziedzinie inspekcji, badań i certyfikacji, które wykonuje dla firmy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody surowej (woda z ujęcia przed uzdatnianiem) i uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz badania ścieków surowych, oczyszczonych i osadu ściekowego. Woda uzdatniona badana jest na etapie produkcji (na stacji uzdatniania wody), dystrybucji (w sieci wodociągowej) i u odbiorcy. Kontroli podlega cały proces produkcji i dystrybucji wody. Harmonogram badań ustalany jest corocznie z inspekcją sanitarną. Niezależnie od badań wewnętrznych wykonywanych na zlecenie ZWiK przez akredytowane laboratorium, proces produkcji i dystrybucji wody kontrolowany jest w ramach stałego nadzoru sanitarnego obejmującego ogół badań określonych dla monitoringu kontrolnego i przeglądowego w przepisach dotyczących jakości wody. Badaniu podlegają również ścieki dowożone oraz wody popłuczne (wody wykorzystane w procesie uzdatniania). Rocznie wykonywanych jest minimum 100 badań. Dodatkowo i niezależnie od badań omówionych powyżej, ZWiK w ramach wewnętrznej kontroli jakości wykonuje w laboratorium zakładowym badania wody uzdatnionej oraz surowej w zakresie podstawowych parametrów fizykochemicznych takich jak mangan, żelazo, jon amonowy, mętność, chlor. Ponadto kontrolujemy zawartość tlenu w wodzie, określając skuteczność uzdatniania na każdym etapie produkcji i dystrybucji wody. Badania dla wszystkich stacji i sieci wykonywane są co najmniej raz w miesiącu. Ścieki oznaczane są w laboratorium w zakresie ChZTCr i mętności. Dla Państwa informacji prezentujemy roczne raporty z prowadzonych badań na naszej stronie.