Wywóz ścieków

Aktualne stawki (obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r.)

Aktualne stawki (obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r.) za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Warta w zależności od ilości odebranych ścieków będą wynosiły:

Wyszczególnienie

Cena bez rabatu [brutto]

Cena z rabatem [brutto]

Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych

za pierwsze 2 m3

81,00 zł

72,90 zł

za każdy kolejny rozpoczęty 1 m3

22,68 zł

20,41 zł

Ścieki pochodzące z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

za każdy  rozpoczęty 1 m3

162,00 zł

-

Dla usługi wykonywanej na podstawie stałej umowy ustalony został upust w wysokości 10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy.

Upust może być udzielony na kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółki z o.o.


 Od 1 marca 2024 roku :

Stawki za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Warta w zależności od ilości odebranych ścieków, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2024 roku będą wynosiły:

Wyszczególnienie

Cena bez rabatu [brutto]

Cena z rabatem [brutto]

Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych

za pierwsze 2 m3

86,40 zł

77,76 zł

za każdy kolejny rozpoczęty 1 m3

23,76 zł

21,38 zł

Ścieki pochodzące z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

za każdy  rozpoczęty 1 m3

162,00 zł

-

Dla usługi wywozu nieczystości płynnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych wykonywanej na podstawie stałej umowy ustalony został upust w wysokości 10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy.

Upust może być udzielony na kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółki z o.o.