• Ogłoszenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2016 roku

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o. o. działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139) ogłasza taryfę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie i mieście Warta, zatwierdzoną Uchwałą Nr X/57/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 29.06.2015 r.:

  • za wodę:

  – Grupa I – odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe – 3,13 zł/m3 + 8% VAT = 3,38 zł/m3

  (dopłata gminy w wysokości 0,25 zł/m3)
  cena po dopłacie – 3,13 zł/m3

  – Grupa II – odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania – 3,25 zł/m3 + 8% VAT = 3,51 zł/m3

  (dopłata gminy w wysokości 0,25 zł/m3)
  cena po dopłacie – 3,26 zł/m3

  • opłata abonamentowa:

  – od punktu rozliczeniowego rozliczanego wg wskazań wodomierza      –   7,49 zł + 8% VAT = 8,09 zł / miesięcznie

  • za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 6,21 zł + 8% VAT = 6,71 zł/m3

  (dopłata gminy w wysokości 0,69 zł/m3)
  cena po dopłacie – 6,02 zł/m3

  Taryfy cen i stawek opłat wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

   

  Administrator