DOFINASOWANIE DLA ZWIK W RAMACH RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 • DOFINASOWANIE DLA ZWIK W RAMACH RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

  Projekt “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowany kwotą 13,5 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

  Wartość całego projektu – ponad 23 mln zł.
  Realizacja projektu w latach 2018-2020 obejmie:
  1.Budowę kanalizacji sanitarnej w Warcie o dł. 9,91 km wraz z 6. pompowniami ścieków i przyłączenie do sieci 364. nowych odbiorców
  2. Budowę 4,5 km kanalizacji deszczowej .
  3. Zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, w tym: mobilnego urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia przewodów, kamery do inspekcji TV oraz urządzenia do wykrywania przyłączy.
  4. Zakup systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w tym:
  – cyfrowego systemu informacji przestrzennej (GIS) wraz z aplikacją mobilną, ścianą graficzną do wizualizacji systemu i geodezyjnym zestawem pomiarowym oraz oprogramowaniem tzw. inteligentnego zarządzania siecią.
  5. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Warcie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej, a w tym m.in:
  – przebudowę ciągu technologicznego,
  – budowę suszarni słonecznej osadu (podłoga ogrzewana pompą ciepła),
  – budowę nowego punktu odbioru ścieków dowożonych wraz z wyposażeniem,
  – przebudowę budynku pompowni głównej.

  Wiktor Szymczak