• DOFINASOWANIE DLA ZWIK W RAMACH RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

  Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” dofinansowany kwotą 13,5 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

  Źródło finasowania projektu:

  Wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”
  Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
  Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

  Całkowita wartość projektu: 23 160 240,43 zł
  Wartość dofinansowania z UE: 13 501 897,35 zł

  Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta, gmina Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej, wdrożenie systemu GIS wraz z systemem inteligentnego zarządzania siecią oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego, a także zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu zaplanowano:

  • budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta
  • przebudowę sieci wodociągowej
  • likwidację istniejących rurociągów wyłączanych z eksploatacji
  • zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej: urządzenie do wykrywania przyłączy, kamery do inspekcji i kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, urządzenie do ciśnieniowego udrażniania sieci
  • system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warta – wdrożenie systemu GIS wraz z systemem inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania danych)
  • zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego
  • rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta, gm. Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej
  • Cel główny projektu: uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej na terenie Warty.
  • Cele szczegółowe:
  1. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warta, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Warcie oraz na wdrożeniu system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty
  2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami w aglomeracji Warta
  3. Wzrost liczby mieszkańców Gminy Warta korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z normami i standardami dotyczącymi ścieków komunalnych
  4. Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej w mieście Warta poprzez poprawę parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególności jej długości i dostępu do niej), rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty

  Administrator