• Dostawa i wdrożenie projektu „System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji miasta Warta – wdrożenie systemu GIS wraz z programem do inteligentnego zarządzania siecią”

  Informacje o ogłoszeniu

  Termin składania ofert

  do dnia 27-01-2020

  Status ogłoszenia

  Aktualne

  Treść ogłoszenia została zmieniona

  Zmiana treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marcin Łuczak

  Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  500033283

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wdrożenie nowoczesnych systemów techniczno-informatycznych, umożliwiających prowadzenie nadzoru (monitoringu) i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody oraz systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Warta.

  Kategoria ogłoszenia

  Usługi

  Podkategoria ogłoszenia

  Usługi IT

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Dostawa i wdrożenie projektu pod nazwą „System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji miasta Warta – wdrożenie systemu GIS wraz z programem do inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania danych) oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego”

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a. Rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej,
  b. Wprowadzenie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej,
  c. Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy GIS, usprawniającego zarządzanie aktywami Spółki wraz z modułem mobilnym GIS pracującym w systemie on-line / off-line,
  d. Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu dystrybucji wody,
  e. Przeprowadzenie integracji systemu GIS z opracowanym w ramach niniejszego zadania modelem matematycznym systemu dystrybucji wody,
  f. Przeprowadzenie integracji wdrażanych narzędzi informatycznych (systemu GIS i modelu informatycznego) z systemem bilingowym, funkcjonującym obecnie w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
  g. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwiającym ocenę kondycji technicznej sieci, w tym również poziom strat wody w sieci wodociągowej,
  h. Zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w specyfikacji przedmiotu zamówienia będącej załącznikiem nr 9 do SIWZ.

  Kod CPV

  38221000-0

  Nazwa kodu CPV

  Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  48610000-7 Systemy baz danych
  72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
  38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu
  32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych
  30200000-1 Urządzenia komputerowe
  48150000-4 Pakiet oprogramowania dla sterowania procesowego
  48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
  48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
  51200000-4 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
  72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
  38295000-9 Sprzęt topograficzny

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Wymagany termin wykonania całości zamówienia do 30 listopada 2020 roku.

  Załączniki

  Pytania i wyjaśnienia

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególnych.

  Wiedza i doświadczenie

  Za spełniającego warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznany będzie Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę wraz z dostawą sprzętu (w ramach jednej lub kilku umów), której przedmiotem była budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz opracowanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku) i potwierdzi je referencjami w zakresie:
  – Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykazał się wdrożeniem w przedsiębiorstwach wod-kan, co najmniej 2 systemów informacji przestrzennej GIS zintegrowanych z systemami (modułami) towarzyszącymi takimi jak billing, gospodarka wodomierzowa, finansowo-księgowy w przeciągu ostatnich trzech lat, których wartość każdego była większa od 160 tys. zł brutto,
  – Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykazał się wdrożeniem co najmniej 1 systemu informacji przestrzennej GIS wyposażonego w mobilne rozwiązania pracujące na min. 5 urządzeniach w trybie offline i online w przeciągu ostatnich trzech lat,
  – Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykazał się opracowaniem i wdrożeniem co najmniej 1 matematycznego modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej, który został skalibrowany na podstawie danych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, zarejestrowanych w trakcie kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA.

  Potencjał techniczny

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególnych.

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w swoim zespole następujące osoby zdolne do realizacji zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i wykształceniu co najmniej:
  1. Kierownik wdrożenia projektu: wykształcenie wyższe informatyczne z doświadczeniem co najmniej 3 letnim przy kierowaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma wdrożeniami systemów informacji przestrzennej GIS zintegrowanymi z systemem billing, gospodarka wodomierzowa, finansowo-księgowy działającym w przedsiębiorstwach wod-kan.
  2. Programista GIS – co najmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym informatycznym z 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu co najmniej 2 systemów informacji przestrzennej w przedsiębiorstwach wod-kan.
  3. Specjalista sieciowy/serwerowy – co najmniej 1 osoba spełniająca łącznie następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe techniczne z 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu co najmniej 2 systemów sieciowych/serwerowych, wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji i obsługi urządzeń sieciowych oraz wiedzę z zakresu budowy, konfiguracji i wirtualizacji serwerów oraz macierzy dyskowych.
  4. Specjalista ds. modelowania hydrauliki sieci wodociągowej – co najmniej 1 osoba, posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, w ciągu ostatnich 3 lat opracował (lub kierował zespołem specjalistów, który opracował lub wdrożył) matematyczny model sieci dla minimum 1 aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 3 tys.
  Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich: wykształcenie (dyplom ukończenia uczelni), doświadczenie (referencje, certyfikaty, oświadczenia).

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Wymaga się aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
  Uwaga:
  Dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą sumę gwarancyjną jest kserokopia polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadą reprezentacji wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie należnej składki.

  Warunki zmiany umowy

  1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
  1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
  b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy
  2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.
  3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
  4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
  5. Zmiany do umowy, o których mowa w 1 pkt. 1) będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  22.13. Zawartość oferty:
  1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
  2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,
  3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
  4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
  5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
  Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:
  a) dane podmiotu udostępniającego zasób,
  b) dane podmiotu przyjmującego zasób,
  c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
  do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
  lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  6) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 5 do SIWZ,
  7) dowód wniesienia wadium,
  8) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ.

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
  1) cena – 80 %,
  2) gwarancja jakości na dostarczone i zainstalowane oprogramowanie wraz z bezpłatnymi aktualizacjami – 20%
  Ad 1. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  Liczba punktów = najniższa cena / cena oferty ocenianej X 80% x100pkt
  Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena” – 80.
  Ad 2. W kryterium gwarancja jakości na dostarczone i zainstalowane oprogramowanie wraz z bezpłatnymi aktualizacjami ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
  a. 49 miesięcy i więcej – 20 pkt.
  b. 37-48 miesięcy – 15 pkt.
  c. 25-36 miesięcy – 10 pkt.
  d. 0-24 miesięcy – 0 pkt.
  Maksymalna ilość punktów w kryterium „gwarancja jakości” – 20.
  UWAGA: Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 24 miesiące będą podlegać odrzuceniu.

  Wykluczenia

  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
  a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
  a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
  b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
  d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
  e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
  f) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

  Zamawiający – Wnioskodawca

  Nazwa

  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WARCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Adres

  Tadeusza Kościuszki 9

  98-290 Warta

  łódzkie , sieradzki

  Numer telefonu

  43 8295401

  NIP

  8270010679

  Numer naboru

  RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17

  Inne źródła finansowania

  Dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Nierozstrzygnięte

  Opis

  Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Zamawiający informuje:
  1. Kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 940 950,00 (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 00/100) złotych.
  2. W terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty:
  1) KartGIS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
  – kwota oferty brutto: 1 179 570,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 )
  2) AquaRD Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
  – kwota oferty brutto: 1 830 753,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100 )
  3) LogicSynergy Sp. z o.o., ul. Pod Sikornikiem 27a, 30-216 Kraków
  – kwota oferty brutto: 1 181 662,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100 )

  Administrator