• Nowe ceny i stawki opłat obowiązujących od 16 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r.

  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

  Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalone zostały dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w  zakresie dostawy wody 1,01  zł/m3 brutto oraz  w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji
  3,03 zł/m3 brutto.

  W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

  • za dostawę 1m3 wody

  Odbiorcy zużywający wodę na:
  – cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych – 3,40 zł/m3
  – na potrzeby produkcji napojów i art. spożywczych podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – 3,43 zł/m3
  – odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele  – 3,45 zł/ m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji – 7,35 zł/m3
  • opłata abonamentowa

   Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

  Administrator