• Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”

  Nie podlegający Ustawie, data zakończenia: 21.01.2019 10:00

  Informacje o ogłoszeniu

  Termin składania ofert
  do dnia 21-01-2019
  Numer ogłoszenia
  14055
  Status ogłoszenia
  Rozstrzygnięty
  Treść ogłoszenia została zmieniona
  11.01.2019 – dodano załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  17.01.2019 – odpowiedź na zadane pytanie oraz zmiana treści SIWZ i ogłoszenia
  Miejsce i sposób składania ofert
  Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019r. do godz. 10.00.
  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  Marcin Łuczak
  Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
  500 033 283
  Skrócony opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
  Kategoria ogłoszenia
  Usługi
  Podkategoria ogłoszenia
  Usługi inne
  Miejsce realizacji zamówienia
  Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia
  Celem zamówienia jest świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
  Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2) ustanowienie trzech branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; w specjalności inżynieryjnej drogowej;
  3) kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami , normami aktualnie obowiązującymi;
  4) współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej;
  5) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót;
  6) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie;
  7) przeprowadzanie kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm;
  8) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
  9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
  10) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;
  11) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
  12) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
  13) kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót;
  14) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
  15) uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji;
  16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
  17) udzielenie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,
  18) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej do rozliczenia dofinansowania inwestycji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; 19) sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;
  20) sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
  21) dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;
  22) składanie sprawozdań miesięcznych z postępu robót;
  23) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru;
  24) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru – przy czym wymaga się obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu;
  25) uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.
  Kod CPV
  71247000-1
  Nazwa kodu CPV
  Nadzór nad robotami budowlanymi
  Dodatkowe przedmioty zamówienia
  brak
  Harmonogram realizacji zamówienia
  Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku z zastrzeżeniem uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych o których mowa w ust. 6.2. pkt 25 SIWZ.

  Załączniki
  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. 1 – formularz ofertowy
  Zał. 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
  Zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Zał. 4 – wykaz osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego oraz wykaz nadzorowanych zadań inwestycyjnych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z zakresem objętym przedmiotem zamówienia
  Zał. 5 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  Zał. 6 – wzór umowy
  Zał. 7 – regulamin zamówień sektorowych
  Zał. 8 – oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia oraz o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

  Pytania i wyjaśnienia

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
  Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dysponują trzema osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
  Wiedza i doświadczenie
  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniły minimum 2 (dwa) razy funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego przy zadaniach inwestycyjnych z zakresem objętym przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto.
  Potencjał techniczny
  Zamawiający nie stawia takiego warunku.
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dysponują osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
  Dodatkowe warunki
  brak
  Warunki zmiany umowy
  1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
  1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
  b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
  2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.
  3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
  4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
  5. Zmiany do umowy, o których mowa w 1 pkt. 1 będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  1. Kopie dokumentów potwierdzających, że osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego posiadają odpowiednie uprawnienia.
  2. Wykaz osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego oraz wykaz nadzorowanych zadań inwestycyjnych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z zakresem objętym przedmiotem zamówienia.
  3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
  6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
  7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  8. Wypełniony formularz ofertowy.
  9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  11. Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.
  Zamówienia uzupełniające
  Zamawiający nie przewiduje.

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
  KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej
  przedstawione kryteria:
  cena – 100 %,
  W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  Liczba punktów = najniższa cena / cena oferty ocenianej x 100% x100pkt
  2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
  zamawiającego ofert dodatkowych.
  Wykluczenia
  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
  a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
  a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
  b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
  d) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

  Zamawiający – Wnioskodawca

  Nazwa
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Adres
  Tadeusza Kościuszki 9
  98-290 Warta
  łódzkie , sieradzki
  Numer telefonu
  43 8295401
  Fax
  43 8295401
  NIP
  8270010679
  Numer naboru
  RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17

  Informacja z otwarcia ofert:

  Na podstawie pkt. 24.7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ następujące informacje:

  1. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono brutto 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

  2. W terminie składania ofert wpłynęło sześć ofert:

  1) Konsorcjum firm:
  KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa i KABIS Sp. z o.o., ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa
  – kwota oferty brutto: 196 800,00 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset i 00/100) złotych;

  2) Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski
  – kwota oferty brutto: 184 523,37 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy i 37/100) złotych;

  3) Zakład Projektowo- Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
  – kwota oferty brutto: 107 010,00 (sto siedem tysięcy dziesięć i 0/100) złotych;

  4) DAMBOL Budownictwo i Nadzory Damian Bolach, ul. Zamenhofa 13/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  – kwota oferty brutto: 75 000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy i 0/100) złotych;

  5) PHU ORTUS Janusz Fengler, ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz
  – kwota oferty brutto: 99 630,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści i 00/100);

  6) Projektowanie Budowlane i Usługi Geodezyjne Wiesław Olczyk, ul. Jagiellońska 7/59, 98-200 Sieradz
  – kwota oferty brutto: 55 350,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 0/100) złotych

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Postępowanie prowadzone było zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o.
  Wyłoniono wykonawcę:
  Projektowanie Budowlane i Usługi Geodezyjne Wiesław Olczyk, ul. Jagiellońska 7/59, 98-200 Sieradz
  który w wyniku oceny ofert uzyskał największą liczbę punktów (100 pkt.)
  Kwota oferty brutto: 55 350,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 0/100) złotych.

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Postępowanie prowadzone było zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o.
  Wyłoniono wykonawcę:
  Projektowanie Budowlane i Usługi Geodezyjne Wiesław Olczyk, ul. Jagiellońska 7/59, 98-200 Sieradz
  który w wyniku oceny ofert uzyskał największą liczbę punktów (100 pkt.)
  Kwota oferty brutto: 55 350,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 0/100) złotych

  Administrator