Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie stawki za odbiór ścieków dowożonych do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków